985

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၉-၄-၂၀၁၆) ရက္ေန႔၊ (၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရးရာအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား၊ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပထားေသာ တင္ျပစာမ်ား ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး (၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊
ဒုတိယဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လႊတ္ေတာ္ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ား ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ရံုးသို႔ တင္ျပထားေသာ တင္ျပစာမ်ားအား မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ကို ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ လမ္းတံတားဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက လမ္းတံတား တည္ေဆာက္မႈ အေျခအေနကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ သိရွိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၁၆း၀၀)နာရီတြင္ ရပ္နားပါသည္။

20160429_092727  20160429_113439  20160429_120033