997

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအစည္းအေၽ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၅-၅-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ (၁၀း၀၀)နာရီ၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရးရာအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကိုလည္းေကာင္း၊ (၅-၅-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ (၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကိုလည္းေကာင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးတို႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ေက်ာက္မိုင္းလုပ္ငန္းကိစၥ MCL ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

IMG_20160505_131309     IMG_20160505_131400