1022

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၁-၅-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကိုလည္းေကာင္း၊ (၁၃း၀၀)အခ်ိန္၊ (၁၃း၀၀)အခ်ိန္၊ ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကိုလည္းေကာင္း မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ MIC ဘိလပ္ေျမ စက္ရံုတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။  အစည္းအေ၀းကို (၁၁-၅-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ (၁၁း၃၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရပ္နားပါသည္။

ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ဘ႑ာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေ၀းကို (၁၁-၅-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ (၁၄း၃၀)နာရီတြင္ ရပ္နားပါသည္။

  20160511_101837 20160511_103220