955

လႊြတ္ေတာ္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၅-၄-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႕ဆံု၍ မိတ္ဆက္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ကိစၥမ်ားအား ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို (၂၅-၄-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။

IMG_20160425_101444   IMG_20160425_101240