5032

သတၱဳႏွင့္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းစီမံကိန္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား တင္ျပျခင္းအခမ္းအနားအား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၇.၁.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ MATA အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းအခမ္းအနားအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ(၄)မွ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ MATA အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားအား ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္ –

(၁)   မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊

(၂)   တက္ေရာက္လာသည့္ MATA အဖြဲ႕၀င္မ်ား မိတ္ဆက္ျခင္း၊

(၃)   ဦးမင္းေအာင္ထူးမွ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊

(၄)   ေဒၚစုသႏၲာ၀င့္မွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊

(၅)   လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္း၊

(၆)   ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျခင္း၊

(၇)   အခမ္းအနားၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း။

အခမ္းအနားကို (၇.၁.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၅း၅၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။