1143

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

(၅-၇-၂၀၁၆)ရက္ေန႔မွ (၆-၇-၂၀၁၆)ရက္ေန႔အထိ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမ၌ The Asia Foundation ႏွင့္Renaissance Institute တုိ႔မွ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေၾကာင္း မိတ္ဆက္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

 အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရသံုးမွန္းေျခေငြေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ရံုးမွ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

IMG_20160705_102257 IMG_20160705_092449