340

ေက်းရြာမီးလင္းေရးကိစၥ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေဆြးေႏြး

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌဦးက်င္ေဖသည္ 9-7-2015 ရက္ေန႔ (1200)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မုရစ္ကေလးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ၀င္၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္အတူ ကုလားဘီ၊ ၀ယ္လန္း မုရစ္ကေလး၊ ေကာ့ကဒိုက္ အဘစ္ႏွီးမႈတ္ ကြမ္လွာ၊ ကမာေကး၊ ဖံဖ၊ ကရိုက္ဒူး၊ ခရိုက္ႏွီးဟု ဆယ္ဗလာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ေခ်ာင္းဆံု ၿမိဳ႕နယ္သို႔ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သြယ္တန္းေရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္ ရြာတြင္းမီး သြယ္တန္းၿပီး မီးလင္းေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္မည့္အေျခအေနမ်ားကို ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေမာ္လၿမိဳင္မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွတစ္ဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သြယ္တန္းေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုးမီးလင္းေရးကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ပါသည္။

DSC_0073