1116

ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

(၂၀.၆.၂၀၁၆) ရက္ေန့ (၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္နွင့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

          ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးက်င္ေဖ၊ ဦးေအာင္ျမင့္ႏွင့္ ေဒါက္တာစိုးမိုးေအာင္တို႕မွ ရွင္းလင္းတင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သိရွိလိုေသာ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းၾကပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲအား (၂၀.၆.၂၀၁၆)ရက္ေန႕မွ (၂၂.၆.၂၀၁၆)ရက္ေန႕အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

IMG_20160620_092119