1002

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္အစည္းအေ၀း က်င္းပျခင္း

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းဘိလပ္ေျမစက္ရံုတည္ေဆာက္ေနေသာ MCL ကုမၸဏီႏွင့္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို (၆-၅-၂၀၁၆) ရက္ေန႔၊ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံုၿပီး သိရွိလုိသည္မ်ား ေမးျမန္း ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စုစုေပါင္း (၄၁)ဦး တက္ေရာက္ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို (၁၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္ ရပ္နားပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီိး တုိင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာမ်ားႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို (၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္ ဆက္လက္က်င္းပရာ (၁၅း၄၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရပ္နားပါသည္။

20160506_101818  20160506_103047