1060

ေရးရာေကာ္မတီမ်ား အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

 

(၂၇-၅-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ တုိင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းႏွင့္ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီသို႔ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 

          ေကာ္မတီမ်ား၏ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းက်င္းပမည့္ ေန႔ရက္မ်ားမွာ အပတ္စဥ္အဂၤါေန႔တြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ၊ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ၊ ေသာၾကာေန႔တြင္ တုိင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား  ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

20160527_100608