1013

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ႏွင့္ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဆုိင္ရာ မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲ

 

(၇-၅-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ (၀၈း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၇း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိႏွင့္(၈-၅-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ (၀၈း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမ၌ The Asia Foundation ႏွင့္ Renaissance Institude တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ေသာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ႏွင့္ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဆုိင္ရာ မိတ္ဆက္ ေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ဒုတိယဥကၠ႒၊ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး၊ ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးႏွင့္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ရံုးအဖြဲ႕မ်ား၊ ရသံုးမွန္းေျခရံုးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ စုစုေပါင္း(၅၀)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

 

          ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔မွ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး The Asia Foundation ႏွင့္ Renaissance Institude တို႔မွ ဦးျမင့္ေသာင္း၊ ဦးစိန္ေဌး၊ Dr.Matthew Arnoldႏွင့္ ေဒၚၾကည္ျပာခ်စ္ေစာတုိ႔မွ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အေၾကာင္း၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား အေၾကာင္းႏွင့္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာတင္ျပခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မိမိတုိ႔ သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

IMG_20160508_115647 IMG_20160507_172209IMG_20160507_091652