604

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ယဥ္ေက်းမႈကိစၥ၊ မြန္စာေပသင္ၾကားေရးကိစၥ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆိုမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား သံုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္း

၁၀-၈-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ေန႕လည္ (၁၂း၀၀)နာ၇ီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပေသာေရးရာေကာ္မတီ မ်ားပူးေပါင္းအစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုး၊ ျပည္နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုး၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ျပတိုက္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားဖိတ္ၾကားတက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ဇာတ္ရံုမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒ၊ မြန္ျပည္နယ္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းခ်က္အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မြန္ျပည္နယ္ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား မွတ္တမ္းတင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး တိုက္တြန္ေၾကာင္းအဆို၊ မြန္စာေပသင္ၾကားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုက္တြန္း ေၾကာင္းအဆို၊ မြန္ျပည္နယ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရးအဆို၊ မြန္စာေပကိုမူလတန္းအဆင့္၌ ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္အတြင္း သင္ၾကားခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း အဆို၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈသုခုမ ဂီတပညာသင္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ေရး တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို၊ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကို ရံုးပိတ္ရက္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးေရးအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္ကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

IMG_4393