1110

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ျခင္း

(၁၇.၆.၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ (၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္သည္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ လာေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မြန္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို (၁၅း၂၀)အခ်ိန္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ ပါသည္။

IMG_20160617_150953 20160617_152142