71

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔လာေရာက္ေလ့လာျခင္း

တနသၤာရီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ဒုတိယဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ 4-7-2015 ရက္ေန႔ (0930) အခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာရာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေဆြးေႏြးၾကကာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆာက္လုပ္ျပီးစီးမႈမ်ားကိုေလ့လာသြားၾကပါသည္။

DSC_006120150704_090525