4946

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးမွ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

(၂၆.၁၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၀၉း၃၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ Call Room တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Ms, Andrea Faulkner ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ရံုး၀န္ထမ္း(၄)ဦးတို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

‌ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္တာ၀န္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို (၂၆.၁၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။