377

၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ရက္စဥ္မွတ္တမ္း

၃၁. ၁.၂ဝ၁၁ရက္ေန႔    –         ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့သည္။အစည္းအေဝး ပထမေန႕တြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ဦးအုန္းျမင့္ ၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) အား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ဦးက်င္ေဖ၊ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)အား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒   အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဦးေဌးလြင္၊ က်ိဳက္ထုိၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)အား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။

၁၁.၂ . ၂ဝ၁၁ရက္ေန႔   –         ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ပထမ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ( ဒုတိယေန႕ ) ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးဌာန(၉)ခု သတ္မွတ္အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးအဖြဲ႕(၃)ဦးတုိ႕အား သတ္မွတ္ခဲ့သည္-

(က)    လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊

(ခ)     စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

(ဂ)     စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊

(ဃ)    ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

(င)     စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

(စ)     သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန၊

(ဆ)    သာသနာေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊

(ဇ)     စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊

(စ်)     လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးအုန္းျမင့္အား ေရြးခ်ယ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၄. ၂ . ၂ဝ၁၁ ရက္ေန႔ –         ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး ( တတိယေန႕ ) ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးဒုတိယေန႔က  သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ   ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္     ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းကုိ  လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္း တင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)    ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဌးျမင့္ေအာင္၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊

(ခ)     ေဒါက္တာခင္ေမာင္သြင္၊ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

(ဂ)     ေဒါက္တာတုိးတုိးေအာင္၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊

(ဃ)    ေဒါက္တာလွဦး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

(င)     ဦးမ်ိဳးညြန္႕၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

(စ)     ဦးဝင္းေမာ္ဦး၊ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန၊

(ဆ)    ဦးထြန္းလႈိင္၊ သာသနာေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊

(ဇ)     ဦးႏုိင္လဝီေအာင္၊ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊

(စ်)     ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စုိး၊လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန။

ဆက္လက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ကုိယ္စားလွယ္(၃)ဦး၏ အမည္စာရင္းအား လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)    ဦးသက္ဝင္း၊ ဗမာတုိင္းရင္းသားေရးရာကုိယ္စားလွယ္၊

(ခ)     ဦးေဖျမ(ခ) ခြန္ေဖျမ၊ ပအုိဝ့္တုိင္းရင္းသားေရးရာကုိယ္စားလွယ္၊

(ဂ)     ဦေအာင္ေက်ာ္သိန္း၊ ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာကုိယ္စားလွယ္။

၁၈. ၂. ၂ဝ၁၁ရက္ေန႔  –         ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး (စတုတၴေန႕)အား ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးဝင္းၾကည္( ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕)အားလည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္   ေဒၚခင္ခင္မ်ိဳး ( ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ၿငိမ္း၊ ျပည္နယ္စာရင္း႐ုံး၊ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမိဳ႕)အား တာဝန္ေပးျခင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၂၁. ၂ . ၂ဝ၁၁ရက္ေန႔ –         ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး( ပဥၥမေန႔ ) အား ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္   ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္  ဦးခင္ေမာင္ႀကီး( တြဲဖက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ တရား႐ုံးခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ေတာ္) အားလည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္တရား လႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးမ်ားအျဖစ္ ဦးသိန္းျမင့္ (တြဲဖက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ တရား႐ုံးခ်ဳပ္၊ မႏၲေလး ) ႏွင့္ ဦးညီညီစုိး၊ ခရိုင္တရားသူႀကီး၊ (မႏၲေလးခ႐ုိင္တရား႐ုံး) အားလည္းေကာင္း တာဝန္ေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁. ၃ . ၂ဝ၁၁ရက္ေန႔  –         ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး (ဆဌမေန႕) အား ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ဥပေဒျပဳေရး ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီတုိ႕၏ ေကာ္မတီဝင္ အမည္စာရင္းအား တင္သြင္းခဲ့သည္-

(က)    ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ

(၁)     ဦးစိန္ျမင့္၊ က်ိဳက္ထုိ(၂)၊

(၂)     ဦးသိန္းေဇာ္၊ သထုံ(၂)၊

(၃)     ဦးေမာင္လန္း၊ ေပါင္(၁)၊

(၄)     ဦးခ်မ္းျမင့္၊ ေပါင္(၂)၊

(၅)     ဦးမင္းသိန္းဟန္၊ ေရး(၂)၊

(၆)     ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ သထုံၿမိဳ႕၊

(၇)       Dr. ေအာင္ေက်ာ္ထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္(ၿငိမ္း)၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊

(၈)     ဦးသန္းေရႊ၊ ျပည္နယ္ဥပေဒအရာရွိ( ၿငိမ္း)၊

(၉)     ဦးေမာင္ေမာင္သန္း၊ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန၊မုဒုံၿမိဳ႕။

(ခ)     တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ

(၁)     ဦးလွထြန္း                 က်ိဳက္မေရာ (၁)၊

(၂)     ဦးစံတင္                             က်ိဳက္မေရာ (၂)၊

(၃)     ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး            ေခ်ာင္းဆုံ(၁)၊

(၄)     ဦးႏိုင္ဦး                    သံျဖဴဇရပ္(၂)၊

(၅)     ဗုိလ္မွဴးလွမိုးသိန္း၊        တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္၊

(၆)     ဦးေဇာ္ျမင့္၊ ကုန္သည္၊    မုဒုံၿမိဳ႕၊

(၇)     ဦးမ်ဳိးခ်စ္၊ ေမြး/ကုဆရာဝန္(ၿငိမ္း)၊ ေရးၿမိဳ႕၊

(၈)     ဦးဘခ်စ္၊ သမဦးစီးအရာရွိ၊ ၿငိမ္း၊ မုဒုံၿမိဳ႕၊

(၉)     ဦးစုိးထင္၊ ညႊန္မွဴး(ၿငိမ္း)၊ ႏွစ္ရွည္ပင္လုပ္ငန္း။

၃. ၃. ၂ဝ၁၁ရက္ေန႔   –         ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး (သတၱမေန႕)အား ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။  အစည္းအေဝးတြင္ အစည္းအေဝးပဥၥမေန႔က အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့သည့္   ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

၃ဝ. ၃ .၂ဝ၁၁ရက္ေန႔  –         ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး (အဌမေန႕) အား ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီကုိေအာက္ပါ အတုိင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

(က)    ဦးစိန္ျမင့္( က်ိဳက္ထုိ- ၂)                     ဥကၠ႒

(ခ)     ဦးေမာင္လန္း( ေပါင္- ၁)                    အဖြဲ႕ဝင္

(ဂ)     ဦးလွထြန္း(က်ိဳက္မေရာ- ၁)                အဖြဲ႕ဝင္

(ဃ)    ဗိုလ္မွဴးသက္မင္းထြန္း                       အဖြဲ႕ဝင္

တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္

(င)     ဦးခ်မ္းျမင့္( ေပါင္- ၂)                        အတြင္းေရးမွဴး

၁၆. ၆.၂ဝ၁၁ရက္ေန႔    –         မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုး၌ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္သည္။

၂၀.၆ ၂၀၁၁ရက္ေန႔     –         မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့ရာ၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဦးစိန္ျမင့္ ( ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီဥကၠ႒)ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးအရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

၇. ၇ . ၂ဝ၁၁ရက္ေန႔   –         ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး ( ၁/၂ဝ၁၁ )ပထမေန႕ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝန္ႀကီးဌာန( ၉)ခု ကုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းသြားရန္   လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္-

(က)    လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊

(ခ)     ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန၊

(ဂ)     စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

(ဃ)    သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳဝန္ႀကီးဌာန၊

(င)     စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

(စ)     လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

(ဆ)    လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊

(ဇ)     စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

(စ်)     လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန။

၈. ၇ .၂ဝ၁၁ရက္ေန႔    –         ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္   အထူးအစည္းအေဝး ( ၁/၂ဝ၁၁ )   ဒုတိယေန႔ကုိ ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးပထမေန႔က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ေအာက္ပါအတုိင္း တာဝန္ေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)    ဗုိလ္မွဴးၾကီးေဌးျမင့္ေအာင္၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

(ခ)     ေဒါက္တာခင္ေမာင္သြင္၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန

(ဂ)     ဦးမ်ိဳးညြန္႕၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဌာန

(ဃ)    ဦးဝင္းေမာ္ဦး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၴဳဝန္ႀကီးဌာန

(င)     ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စုိး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာန

(စ)     ဦးထြန္းလႈိင္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

(ဆ)    ဦးႏုိင္လဝီေအာင္(ခ)ဦးႏုိင္ျမင့္ေဆြ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

(ဇ)     ေဒါက္တာတုိးတုိးေအာင္၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန

(စ်)     ေဒါက္တာလွဦး  ၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန။

၄. ၇. ၂ဝ၁၁ရက္ေန႔    –         လႊတ္ေတာ္ေရးရာပူးေပါင္းေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပသည္။

၁၁. ၇ .၂ဝ၁၁ရက္ေန႔   –         လႊတ္ေတာ္ေရးရာပူးေပါင္းေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပသည္။

၁၈.၇. ၂ဝ၁၁ရက္ေန႔    –         လႊတ္ေတာ္ေရးရာပူးေပါင္းေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပသည္။

၂၂. ၇ .၂ဝ၁၁ရက္ေန႔   –         မြန္ျပည္နယ္   လႊတ္ေတာ္႐ုံးတြင္   ေမာ္လၿမိဳင္ဆိပ္ကမ္း   နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ကမ္းနဖူးေျမအသုံးျပဳခမ်ား  ေကာက္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး    ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊      လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိ ဌာနဆုိင္ရာ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၅.၇. ၂ဝ၁၁ရက္ေန႔   –         မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုးတြင္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဥပေဒမ်ား ေဆြးေႏြးသည္။

၁.၈. ၂ဝ၁၁ရက္ေန႔     –         လႊတ္ေတာ္ေရးရာပူးေပါင္းေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပသည္။

၈. ၈. ၂ဝ၁၁ရက္ေန႔    –         လႊတ္ေတာ္ေရးရာပူးေပါင္းေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပသည္။

၁၅. ၈. ၂ဝ၁၁ရက္ေန႔  –         လႊတ္ေတာ္ေရးရာပူးေပါင္းေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပသည္။

၂၂.၈. ၂ဝ၁၁ရက္ေန႔     –         လႊတ္ေတာ္ေရးရာပူးေပါင္းေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပသည္။

၂၉. ၈ .၂ဝ၁၁ရက္ေန႔    –         လႊတ္ေတာ္ေရးရာပူးေပါင္းေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပသည္။

၅ .၉ .၂ဝ၁၁ရက္ေန႔     –         လႊတ္ေတာ္ေရးရာပူးေပါင္းေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပသည္။

၁၂. ၉ .၂ဝ၁၁ရက္ေန႔    –         လႊတ္ေတာ္ေရးရာပူးေပါင္းေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပသည္။

၂၆. ၉ .၂ဝ၁၁ရက္ေန႔    –         လႊတ္ေတာ္ေရးရာပူးေပါင္းေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပသည္။

၃. ၁ဝ.၂ဝ၁၁ရက္ေန႔     –         လႊတ္ေတာ္ေရးရာပူးေပါင္းေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပသည္။

၁၇. ၁ဝ.၂ဝ၁၁ရက္ေန႔   –         လႊတ္ေတာ္ေရးရာပူးေပါင္းေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပသည္။

၁၈.၁ဝ. ၂ဝ၁၁ရက္ေန႔   –         မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုးတြင္    ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

၂၄.၁ဝ.၂ဝ၁၁ရက္ေန႔    –         မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုးတြင္   ျပည္နယ္စီးပြားေရးစီမံကိန္းႏွင့္   ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းကိစၥမ်ားကို ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည္။

၂. ၁၁. ၂ဝ၁၁ရက္ေန႔    –         ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္   ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး (ပထမေန႕)ကို    စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေဝး (ပထမေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၈)ခုေမးျမန္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ  လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ျပည္နယ္စီးပြားေရးစီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားက တင္သြင္းခဲ့သည္။ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိ (၄)ခုကို ေအာက္ပါတုိင္း တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္-

(က)    ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး(ေခ်ာင္းဆုံ-၁)၏ ဒီေရေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဆုိ၊

(ခ)     ဦးလွထြန္း( က်ိဳက္မေရာ – ၁)၏ ေျမခြန္မ်ား တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံေရး တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိ၊

(ဂ)     ဦးစိန္ျမင့္ (က်ိဳက္ထုိ -၂)၏ ေျမႀကီးေျမပုံမွန္ကန္ေရး တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိ၊

(ဃ)    ဦးစံတင္ ( က်ိဳက္မေရာ -၂ )၏     စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းေရးတုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိ။

၃. ၁၁.၂ဝ၁၁ရက္ေန႔    –         ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး( ဒုတိယေန႔) အား ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔တြင္ ေမးခြန္းစုစုေပါင္း (၉)ခု ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆုိင္ရာ   လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ ျပည္နယ္စီးပြားေရးစီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးပထမေန႕က တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိ(၄)ခုကုိလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

၄. ၁၁. ၂ဝ၁၁ရက္ေန႔    –         ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္   ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး ( တတိယေန႔ ) အား ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ေမးခြန္းစုစုေပါင္း(၅)ခု ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္   သထုံၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္က ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တုိ႔၏  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ  ေမးျမန္းျခင္း၊ ျပည္နယ္တရား လႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊   ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊    ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တုိ႕က လုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တင္ျပျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေဒါက္တာတုိးတုိးေအာင္ ( ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး )က ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာကုိ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဦးေဌးလြင္ ( ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ )က    လႊတ္ေတာ္ေရးရာပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏

လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တင္ျပျခင္းႏွင့္ တင္ျပျခင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းမိန္႕ခြန္းက လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၇.၁၂.၂ဝ၁၁ရက္ေန႔     –         မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုးတြင္   လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီၫိႇႏိႈင္း    အစည္းအေဝးက်င္းပသည္။

၃ဝ. ၁၂.၂ဝ၁၁ရက္ေန႔  –         မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုးတြင္  လွ်ပ္စစ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ား ေဆြးေႏြးသည္။