610

၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရက္စဥ္မွတ္တမ္း

၇.၁.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းကိစၥ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ပါသည္။

၈.၁.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         လႊတ္ေတာ္(၂)ႏွစ္ျပည့္ ေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပေရးအတြက္ ဥကၠ႒ႏွင့္႐ံုးအဖြဲ႕မ်ား  ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၉.၁.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         သတၱဳက႑ ေက်ာက္လုပ္ငန္းကိစၥ ၊ သစ္ေတာက႑   ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္  စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳေရးရာေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၁၃.၁.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္ခ်ာလစ္အဖြဲ႕အား  ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုး၌ ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

၁၄.၁.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     −       လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ား ပူးေပါင္း ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္းကိစၥ ၊ ရပ္ / ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္သည့္ကိစၥ    မြန္ျပည္နယ္ေန႔၊ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ က်င္းပေရးကိစၥတို႔အား ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပသည္။

၁၉.၁.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား  ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးေကာ္မတီလုပ္ငန္း ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပပါသည္။

၂၁.၁.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒအရအခြန္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထားအတိုင္း  အခြန္ထမ္းေဆာင္ေနရသည့္ လိုင္စင္မ်ားနစ္နာၿပီး ၊      လိုင္စင္မဲ့တရားမဝင္ေရာင္းခ်ေနေသာ ယစ္မ်ိဳးဆိုင္မ်ားအား ရွင္းလင္း ေပးရန္၊ လိုင္စင္စီမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္၊    ဒဂံုဘီယာ ျဖန္႔ျဖဴးေရး    တာဝန္ခံမွ ဥကၠ႒ႏွင့္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပါသည္။

၃ဝ.၁.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္    National Enlightment Institute   ဥကၠ႒  ဦးေက်ာ္ဇံဝင္းႏွင့္ဂ်ာမနီအေျခစုိက္ KAS အဖြဲ႕မွ Miss. Dr. Kerstin Duell ႏွင့္   ေတြ႕ဆုံၿပီး လႊတ္ေတာ္ ေရးရာကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ပါသည္။

၃၁.၁.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၂)ႏွစ္ျပည့္ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားကုိ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊  ျပည္နယ္ခန္းမ၌က်င္းပခဲ့ရာ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္၊   လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးက်င္ေဖ၊ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးလြင္   ၊   ျပည္နယ္အစုိးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊  လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊   ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား ၊ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္ေရးရာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတင္ျပျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၁၈၈၊ ဇယား(၂)ပါ ကိစၥမ်ားကုိ ဥပေဒျပဳျပဌာန္းႏုိင္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိသုိ႕ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ တုိ႕စီမံခန္႕ခြဲခြင့္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား  ရွင္းလင္းျခင္း   မရွိသျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး အခက္အခဲမ်ား   ရွိေနသည္ကုိေဆြးေႏြးၾကပါသည္။၄င္းကိစၥကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပလမ္းၫႊန္မႈခံယူရန္ သဝဏ္လႊာေပးပုိ႔ပါသည္။

၅.၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         မြန္ျပည္နယ္လႊြတ္ေတာ္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕   (United State of Insitute of Peace ) ၊  တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး   ဌာနမွ   မစၥလီဟန္မက္ေကးဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး လႊတ္ေတာ္ေရးရာကိစၥမ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈအေျခအေနမ်ား၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား ေဆြးေႏြးပါသည္။

၁၅.၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕(United State of Institute of Peace)၊ အဖြဲ႕မွ ပညာရွင္ သုေတသီ(၄)ဦး လာေရာက္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပါသည္။

၁၆.၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ ( United State of Institute of peace)တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ဌာနသည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေရႊျမင့္မုိရ္ထြန္း ဟုိတယ္တြင္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး   ေခါင္းစဥ္ျဖင့္  အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ပါသည္။

၁၇.၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊  ေ႐ႊျမင့္မိုရ္ထြန္းဟိုတယ္၌   National Enlightment Instituteမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ Regional Development with Electronic Telchnology Stake Holder Workshop အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္သည္။ ညေနပိုင္းတြင္ Strand Hotel တြင္ ( USIP) အဖြဲ႔၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔သို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

၁၈.၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အား ဗဟိုျပဳၿပီး( United State of Institute of Peace )၊  အဖြဲ႕မွ Rule of Law ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ျခင္း အေပၚ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကို ၄င္းအဖြဲ႕ထံ ဥကၠ႒မွ စာပို႔ပါသည္။

၁၉.၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ( Myanmar  Literature Project မွ Dr. Hans , Bernd Zallner  (Lecturer) မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးပါသည္။

၂၃.၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သတင္းလႊာမ်ားပံုႏိွပ္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တက္တိုးပံုႏွိပ္တိုက္တြင္အပ္ႏွံျခင္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

၂၆.၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ေဒၚရာရာစိုးႏွင့္ ဦးေဇာ္၀င္းထြန္းတို႔  ဇနီးေမာင္ႏံွ အေမြမႈ အျငင္းပြားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္စာေရး ေဒၚရာရာစိုးႏွင့္ တိုင္ၾကားသူ ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္း တို႕အား ေတြ႕ဆံုၿပီး အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါသည္။ ဥကၠၠ႒အား ေဇယ်ာၿမိဳင္ ဆြမ္းႀကီးေလာင္းပြဲပါမစ္ကိစၥ  ေဂါပကအဖြဲ႔မွ   လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ၄င္းတို႔   ရပ္ကြက္တြင္    ဘာသာေရးကိစၥ   ညွိႏိႈင္းေပးသင့္သည္မ်ား လာေရာက္ေဆြးေႏြး ၾကပါသည္။  NEI မွ ဦးေက်ာ္ဇံဝင္း Work shop ကိစၥ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါသည္။

၂၈.၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         လႊတ္ေတာ္႐ံုး   အစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ား ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၅.၃.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးတြင္ က်င္းပေသာ   မြန္ျပည္နယ္ေန႔  က်င္းပေရး   လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးသို႔  တက္ေရာက္ပါသည္။

၉.၃.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ(စာေရးဆရာ)ႏွင့္ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးတို႔ ဥကၠ႒ထံသို႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး  နယ္ေျမအေျခအေန၊ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား ေဆြးေႏြးပါသည္။

၁၁.၃.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ဥကၠ႒၏ရံုးခန္း၌   ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္  ပၪၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး၌  ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒျဖန္႔ေဝရန္ကိစၥ၊    ေရးရာေကာ္မတီမ်ား   အသစ္ျပန္လည္   ဖြဲ႕စည္းရန္ကိစၥမ်ား  ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပသည္။

၁၂.၃.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္   မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္   ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ရွိႏိုင္ငံေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပသည္။

၁၆.၃.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ား ပူးေပါင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး ၊ မီးေဘးႏွင့္သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ဇာတ္႐ံုမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးပါသည္။

၁၈.၃.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         (၀၉း၀၀)အခ်ိန္   ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊   ျပည္နယ္ခန္းမ၌   က်င္းပျပဳလုပ္သည့္   (၃၉)ႏွစ္ေျမာက္မြန္ျပည္နယ္ေန႔   အထိမ္းအမွတ္ဌာနဆိုင္ရာ ျပခန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္သည္။

၁၉.၃.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         (၃၉)   ႏွစ္ေျမာက္     မြန္ျပည္နယ္ေန႔   အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္၊   သာသနာ့ဗိမာန္ေတာ္တြင္ သံဃာေတာ္ (၉)ပါးအား အ႐ုဏ္ဆြမ္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၿပီး၊ ျပည္နယ္ခန္းမတြင္ မြန္ျပည္နယ္ေန႔အခမ္းအနားကို က်င္းပပါသည္။ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က သဘာပတိအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ဦးမင္းျမင့္ေမာင္ေလးက (မြန္ဘာသာ) ၊ ေဒၚေအးစုစုေထြးက ( ျမန္မာဘာသာ ) ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဦးမင္းျမင့္ေမာင္ေလးႏွင့္ဦးမင္းေမာင္မြန္တို႔ကစာတမ္းႏွင့္စာေစာင္ကို မြန္/ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ဖတ္ၾကား တင္ျပပါသည္။

၂ဝ.၃.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝးေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းျပဳလုပ္ပါသည္။

၂၁.၃.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         (႐ံုးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အစည္းအေဝး)၊ အစည္းအေဝးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးပါသည္။

၂၂.၃.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         (႐ံုးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အစည္းအေဝး)၊ အစည္းအေဝးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးပါသည္။

၂၅.၃.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         (႐ံုးအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ အစည္းအေဝး) ၊ အစည္းအေဝးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားကိစၥ ေဆြးေႏြးပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ (ေနျပည္ေတာ္) သို႔သြားေရာက္ရန္ကိစၥ ေဆြးေႏြးပါသည္။

၂၈.၃.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         (႐ံုးအဖြဲ႕ႏွင့္အစည္းအေဝး)၊ ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ပၪၥမပံုမွန္အစည္းအေဝးက်င္းပရန္    ေနာက္ခံစာတမ္းကိစၥ၊   PA System (မိုက္/အသံ) ကိစၥ၊ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥ ေဆြးေႏြးပါသည္။

၂၉.၃.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ေရးရာေကာ္မတီညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး ၊ ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္   ပၪၥမပံုမွန္အစည္းအေဝးကိစၥ ေဆြးေႏြးပါသည္။

၁.၄.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         (႐ံုးအဖြဲ႕ႏွင့္အစည္းအေဝး)၊ အခမ္းအနားအစီအစဥ္ အေခ်ာသတ္ျပင္ဆင္ရန္ကိစၥ၊ ဥပေဒမ်ား ျဖန္႔ေဝရန္ကိစၥ၊ အဆို၊ ေမးခြန္းမ်ားျဖန္႔ေဝရန္ကိစၥ ေဆြးေႏြးပါသည္။

၂.၄.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         (႐ံုးအဖြဲ႕ႏွင့္အစည္းအေဝး)၊ ကိုယ္စားလွယ္စရိတ္ေငြမ်ားကိစၥ၊ ယာဥ္ဝင္ခြင့္ကိစၥ၊လံုၿခံဳေရးကတ္ကိစၥ ေဆြးေႏြးပါသည္။

၃.၄.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေဝး(ပထမေန႔)စတင္က်င္းပပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္  ေမးခြန္း(၁၄)ခု  ေမးျမန္းျခင္း၊     ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသဝဏ္လႊာဖတ္ၾကား တင္ျပျခင္း၊တင္ျပခ်က္(၅)ခုတင္ျပျခင္း၊ကတိသစၥာမျပဳရေသာာတပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးသိန္းေဇာ္မွ ကတိသစၥာျပဳျခင္း။ အဆုိ(၄)ခု တင္သြင္းျခင္း-

(က)    ဦးစိန္ျမင့္(က်ိဳက္ထုိ-၂)၏ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေရး ႏွင့္ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးေရးအဆို၊

(ခ)     ဦးသိန္းေဇာ္(သထုံ-၂)၏    ေက်း႐ြာမီးလင္းေရးကိစၥတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေရးအဆို၊

(ဂ)     ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး(ေခ်ာင္းဆုံ-၁) ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပံုေငြဥပေဒေရးဆြဲ ႏိုင္ေရးအဆို၊

(ဃ)    ဦးမင္းသိန္းဟန္(ေရး-၂)၏ မြန္ျပည္နယ္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ဥပေဒ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ားကို အဖြဲ႕ ဖြဲ႕၍ စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ရန္အဆို။

 ဥပေဒၾကမ္း(၄)ခုတင္သြင္းျခင္း –

(က)    ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္  ဘ႑ာေငြ အရ/အသံုးအဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊

(ခ)     ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခု၊ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္း ၊

(ဂ)     မြန္ျပည္နယ္မီးေဘးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္း၊

(ဃ)          မြန္ျပည္နယ္ဇာတ္႐ုံမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္း။

 ၄.၄.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေဝး (ဒုတိယေန႕)ကုိ ဆက္လက္က်င္းပပါသည္။  အစည္းအေဝးတြင္ ေမးခြန္း(၁၂)ခု   ေမးျမန္းျခင္း၊ တင္ျပခ်က္တစ္ခု တင္ျပျခင္း၊ ပုဂၢလိက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရး နည္းဥပေဒမ်ား တင္ျပျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊ အစည္းအေဝးတြင္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္း လယ္ယာေျမအမည္ေပါက္မ်ားကိုလယ္ယာေျမ ဥပေဒပုဒ္မ ၃(က)အရ လယ္ယာေျမအျဖစ္မွ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာေျမမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ရန္အဆိုကို ဦးလွထြန္း(က်ိဳက္မေရာ – ၂) မွ ထပ္မံရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။  အစည္းအေဝးပထမေန႕က  တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီမွစိစစ္တင္ျပျခင္း၊  အဆုိ(၄)ခုကုိလည္း လႊတ္ေတာ္၏      အဆုံးအျဖတ္ရယူခဲ့ရာ   အဆုိ(၃)ခု အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ဦးသိန္းေဇာ္(သထုံ၂)၏ေက်း႐ြာမီးလင္းေရးကိစၥတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေရးအဆို အတည္မျဖစ္ခဲ့ပါ။

၅.၄.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         လႊတ္ေတာ္ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေဝး     (တတိယေန႕) ကုိ   ဆက္လက္ က်င္းပပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ေမးခြန္း(၁၂)ခု ေမးျမန္းျခင္း၊ အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္း(၄)ခု အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္။

၆.၄.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊျမင့္မိုရ္ထြန္းဟိုတယ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္အေျခစိုက္လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး   အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ NEI မွစီစဥ္သည့္   ” ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ   ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္  ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မွဳေလ်ာ့ခ်ကာ    ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆီသို႔ ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ သည္။    အဆိုပါ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မြန္/ကရင္ျပည္နယ္မွ  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊   ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား တက္ေရာက္ ပါသည္။

၈.၄.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ဥကၠ႒အား နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးလာေရာက္ေတြ႔ဆံုပါသည္။

၉.၄.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ( ႐ံုးအဖြဲ႕ႏွင့္ အစည္းအေဝး ) ၊ ရန္ပံုေငြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိႏွင့္ ေငြထုတ္သူ အရာရွိမ်ားတာဝန္ေပးအပ္ရန္ကိစၥ ေဆြးေႏြးပါသည္။

၁ဝ.၄.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ဥကၠ႒သည္ ေထြ/အုပ္ ဒုၫႊန္ႏွင့္ ရသံုးၫႊန္မွဴးတို႕အား ေခၚယူေတြ႔ဆံု၍   ရန္ပံုေငြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိႏွင့္ ေငြထုတ္သူအရာရွိမ်ား တာဝန္ေပးအပ္ရန္ကိစၥ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းပါသည္။  သႀကၤန္႐ံုးပိတ္ရက္ ၁၂-၄-၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၂၁-၄-၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ထိ။

၂၂.၄.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ဥကၠ႒သည္ ေအာင္ဆန္းခန္းမ၌ အစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး (ကက္ဘိနက္)တက္ေရာက္ပါသည္။

၂၄. ၄.၂၀၁၃ရက္ေန႔    –         ဥကၠ႒သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမ္ိဳ႕၊   ေငြမိုးဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္သည့္   ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ေရး ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္သည္။

၂၅.၄. ၂၀၁၃မွ၂၆.၄.၂၀၁၃ရက္ေန႔အထိ   –         ေရးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လမိုင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲသို႔  သြားေရာက္ၿပီး၊   ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊  ရပ္ကြက္ /ေက်းရြာ   အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပါသည္။

၃၀.၄.၂၀၁၃ရက္ေန႔     –         မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီညိွႏိႈင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္သည္။

၉.၅.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         လႊတ္ေတာ္႐ံုး   အစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္၌ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑   ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး (UNDP)၊ ကုလသမဂၢေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (UNDP)၊မွကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္႐ံုး တြင္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳအစီအစဥ္   ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ ( Local Governance Programe) ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး (UNDP) ႏွင့္ ကုလသမဂၢေငြေၾကးအရင္းအႏွီးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕ (UNCDF)မွ ကြၽမ္းက်င္ပညာ႐ွင္အဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပါသည္။

၁၃.၅.၂၀၁၃ရက္ေန႔      –       ကုန္တင္ကုန္ခ်      နည္းဥပေဒေရးဆြဲရန္၊       ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္   ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဌာနမွ တာ၀န္ခံမ်ား ေတြ႕ဆံုညိွႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပါသည္။

၁၈.၅.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ဥကၠ႒သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ (Strand Hotel) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း (AEC) အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

၂၁.၅.၂၀၁၃ရက္ေန႔     –         မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္  ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္ခန္းမ၌  က်င္းပျပဳလုပ္သည့္  ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊  အမ်ိဳးသားပညာရည္ျမင့္မားေရး   (အဆင့္ျမွင့္)   က႑ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

၂၅.၅.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ဥကၠ႒သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေရႊျမင့္မိုရ္ထြန္းဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

၂၉.၅.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ဥကၠ႒သည္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လက္ခံေတြ႔ဆံုပါသည္။

၃၁.၅.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားပူးေပါင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

၆.၆.၂၀၁၃ရက္ေန႔      –         ဥကၠ႒သည္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အႀကိဳလုပ္ငန္း ညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္သည္။

၈.၆.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ႐ံုးအဖြဲ႕ႏွင့္အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ပါသည္။

၉.၆.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ႐ံုးအဖြဲ႕ႏွင့္အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ပါသည္။

၁၅.၆.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ဥကၠ႒သည္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ (ကက္ဘိနက္) အစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္ပါသည္။

၁၆.၆.၂၀၁၃ရက္ေန႔     –         ဥကၠ႒သည္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္သို႔သြားေရာက္ၿပီး ကၽြန္းသာယာခန္းမတြင္ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးပါသည္။

၁၇.၆.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ဥကၠ႒အား ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ DW(Deutsche Welle) မွ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာ Andreas Grigo သည္ သံလြင္တိုင္းဂ်ာနယ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးႏွင့္ အတူလာေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး သတင္း မီဒီယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကိုေဆြးေႏြးပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုးတြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ  DW(Deutsche Welle)မွ ပရိုဂ်က္ မန္ေနဂ်ာ Andreas Grigo ႏွင့္ သံလြင္တိုင္းမီဒီယာတို႔မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး သတင္းမီဒီယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါသည္။

၁၈.၆.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ဥကၠ႒သည္ မြန္စာေပသင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါသည္။

၁၉.၆.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         (ဥပေဒေရးရာအစည္းအေဝး) ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္း ဥပေဒကိစၥ ေဆြးေႏြးပါသည္။

၂၁.၆.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ေရယာဥ္ဥပေဒၾကမ္း ကိစၥ   ၊    ေရယာဥ္ စိစစ္ေရးႀကီးၾကပ္မႈ   ေကာ္မတီဖြဲ႕ရန္ကိစၥ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေန႔တြက္ကိစၥ၊     ကြန္ပ်ဴတာအသင္းဖြဲ႕စည္းမႈကိစၥ ေဆြးေႏြးပါသည္။

၂၈.၆.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ေရးရာေကာ္မတီမ်ားပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပပါသည္။

၁.၇.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ဥကၠ႒သည္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ Strand Hotel ၌ (USIP) မွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ (Rule of Law Center) အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

၈.၇.၂၀၁၃ရက္ေန႔      –         မြန္ျပည္နယ္ ပုဂၢလိကပိုင္ေရယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရး   ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုျခင္းကို ေရးရာေကာ္မတီမ်ားႏွင့္  ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပါသည္။

၁ဝ.၇.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ျပည္နယ္ရသံုးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္မွဴးႏွင့္ေတြ႔ဆံုပါသည္။

၁၄.၇.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ေရးရာေကာ္မတီမ်ားပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းပပါသည္။

၂၃.၇.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         မြန္ျပည္နယ္ထင္းစိုက္ခင္းဥပေဒ၊ ပုဂၢလိကပိုင္ေရယာဥ္စနစ္ တက်ေျပးဆြဲေရး ဥပေဒမူၾကမ္း ေဆြးေႏြးပါသည္။

၂၆.၇.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔     –         ဥကၠ႒႐ံုးခန္း၌ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပပါသည္။

၃၀.၇.၂ဝ၁၃မွ၁.၈.၂၀၁၃ရက္ေန႔အထိ    –         ဥကၠ႒သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ     အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းသို႔   တက္ေရာက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားပါသည္။

၂.၈.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔       –         ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံေအာက္လႊတ္ေတာ္   ဥကၠ႒ H.E Mr. John Bercow ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္    မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သုိ႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး    မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊    ဒုတိယဥကၠ႒၊    လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားတုိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ဥပေဒျပဳေရးကိစၥမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာလုပ္ငန္းမ်ား၊   လႊတ္ေတာ္ႏွင္     အစုိးရအဖြဲ႕အၾကား ထိန္းၫွိ   ထိန္းေက်ာင္းျခင္း     ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အေျခအေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္     ပညာေရး၊   လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လူငယ္စသည့္   ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၄.၈.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔       –         ဥကၠ႒သည္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ Strand Hotel ၌ ျမန္မာဒီမိုကရက္တစ္  လိုင္ေဇးရွင္းမွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ (Regional    Programme Palitical  Dialogue    with   Asia) အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

၇.၈.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔       –         လုပ္ငန္းညိႇႏိႈ္င္း အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ပါသည္။

၉.၈.၂၀၁၃ရက္ေန႔       –         ဥကၠ႒သည္  ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔  သြားေရာက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊   ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊   ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး၊  လံုၿခံဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါသည္။

၁၀.၈.၂၀၁၃ရက္ေန႔      –         ဥကၠ႒သည္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့မုပြန္ ကၽြန္းသာယာဆိပ္ကမ္းတြင္ ကူးတို႔လုပ္သားမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ၿမိဳ႕နယ္စီမံေကာ္မတီမ်ားႏွင့္  ေတြ႕ဆံုၿပီး၊  သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဥပေဒအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါသည္။

၁၃.၈.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ဥကၠ႒သည္    အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒   ဦးျမညိမ္း     ဦးေဆာင္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ဒုကၡသည္မ်ား     ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား    မြန္ျပည္နယ္သုိ႕   လာေရာက္ၿပီး ေရလႊမ္းမိုးျခင္းခံရေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား  ေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ အလွဴေငြ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

၂၁.၈.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုးတြင္    ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕  ယူနီဆက္အဖြဲ႕ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည္။

၂၂.၈.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝး (ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒမူၾကမ္း) ျပဳလုပ္ပါသည္။

၂၄.၈.၂၀၁၃ရက္ေန႔      –         ဥက႒သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတက္ေရာက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားပါသည္။

၂၅.၈.၂ဝ၁၃မွ၂၆.၈.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔ အထိ  –         ဥကၠ႒သည္ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ပါသည္။

၂၉.၈.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္   ဥကၠၠ႒ မွ  ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕  Strand Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ European Union, Delegation of European Union   Minister Counsellor, Alistair MACDONALD, EU Good Governance and Civil SocietyVACLAVSVEJDA အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသတည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊   ျပည္နယ္အဆင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ     ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ စီးပြားေရးအေျခခံႏွင့္   အလားအလာမ်ား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

၃ဝ.၈.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ေရးရာေကာ္မတီမ်ားညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

၁.၉.၂၀၁၃ရက္ေန႔       –         ဥကၠ႒သည္    ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္သို႔  သြားေရာက္ၿပီး ကမာေကး အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ကမာေကး၊ ကြမ္လွာ၊  မုရစ္ကေလး၊  အဘစ္ႏွီးမွဳတ္ ေက်းရြာမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး  ေက်းရြာမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊  ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါသည္။

၂.၉.၂၀၁၃မွ၄.၉.၂၀၁၃ရက္ေန႔ အထိ      –         ဥကၠ႒သည္ မြန္ျပည္နယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားျဖစ္သည့္ ၊    ေရအရင္းအျမစ္၊   ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာန၊  တရားေရးဦးစီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အား/ကာ၊  ဆားလုပ္ငန္း၊  သမ၀ါယမႏွင့္အျခားဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥမ်ားကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

၇.၉.၂၀၁၃ရက္ေန႔    –         ဥကၠ႒သည္      မြန္ျပည္နယ္ဆားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဥပေဒေရးဆြဲရန္  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊   ဆားလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ   အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးဖိုးစန္း၊ ဦးလြန္းေငြ၊ ဦး၀င္းသိန္းႏွင့္ ဆားထုတ္လုပ္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပါသည္။

၁ဝ.၉.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ကမ္းနားလမ္း Strand Hotel  ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (Myanmar Lighting Co.Ltd) ႏွင့္ (Asia TEC Emgery Co. Ltd) တို႔၏ စက္မွာဝယ္ယူတပ္ဆင္သည့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

၁၂.၉.၂၀၁၃မွ၁၆.၉.၂၀၁၃ရက္ေန႔အထိ     –         ဥကၠ႒သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းႏွင့္   အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ပါသည္။

၁၇.၉.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ဥကၠ႒သည္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္   ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊    ျပည္နယ္ရံုးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း က်င္းပေရးကိစၥ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒ ေရး ဆြဲေရးကိစၥ၊  ၀န္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပံုကိစၥမ်ားႏွင့္  လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပမည့္ အဆိုမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားကိစၥကို ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပါသည္။

၁၈.၉.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး (ပထမေန႕)က်င္းပပါသည္။

၁၉.၉.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး (ဒုတိယေန႕)က်င္းပပါသည္။

၂ဝ.၉.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး(တတိယေန႕)က်င္းပပါသည္။

၂၁.၉.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ဥကၠ႒သည္   ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕    Strand Hotel ၌     က်င္းပျပဳေသာ   အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ပါသည္။

၂၈.၉.၂၀၁၃ရက္ေန႔      –         ဥကၠ႒သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မြန္အမ်ိဳးသား ကြန္ဖရင့္ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

၃၀.၉.၂၀၁၃ရက္ေန႔      –         ဥကၠ႒သည္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒစိစစ္ျခင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသို႔ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

၁၁.၁ဝ.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝး(မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒ) ျပဳလုပ္ပါသည္။ ဥကၠ႒သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕(Strand Hotel) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အျပည္အျပည္ဆိုင္ရာသဘာ၀ေဘးမ်ားေလ်ာ့ေပါ့ေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္သည္။

၁၄.၁ဝ.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝး(ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒမူၾကမ္း) ျပဳလုပ္ပါသည္။

၁၅.၁ဝ.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝး(မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒ) ျပဳလုပ္ပါသည္။

၁၇.၁ဝ.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝး(မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒ) ျပဳလုပ္ပါသည္။

၁၈.၁ဝ.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝး(မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒ) ျပဳလုပ္ပါသည္။

၂၂.၁ဝ.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္   ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠ႒  ဦးသူရိန္ေဇာ္၊   အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္တုိ႔အား ဖိတ္ၾကားၿပီး မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ မြန္ျပည္နယ္ ဌာနဆုိင္ရာမွ  ေငြစာရင္းတာဝန္ခံမ်ားကုိ    ေငြစာရင္းဆုိင္ရာသိေကာင္းစရာမ်ား   ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂၃.၁ဝ.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ခန္းမ၌   က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ   ရာဘာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔  တက္ေရာက္ပါသည္။

၂၉.၁ဝ.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး (ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒမူၾကမ္း) ျပဳလုပ္ပါသည္။

 ၃ဝ.၁ဝ.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝး     ( ေျမၾသဇာမ်ားစနစ္တက် ထုတ္လုပ္သံုးစြဲေရး ဥပေဒမူၾကမ္း ) ျပဳလုပ္ပါသည္။

၁.၁၁.၂၀၁၃ရက္ေန႔      –         ဥကၠ႒သည္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စီမံေကာ္မတီ၊  အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ၊  ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါသည္။

၂.၁၁.၂၀၁၃ရက္ေန႔      –         ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း( ၁/၂၀၁၃) က်င္းပေရးအတြက္  လိုအပ္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပါသည္။

၄.၁၁.၂၀၁၃ရက္ေန႔      –         ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

၆.၁၁.၂၀၁၃ရက္ေန႔      –         ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

၁၁.၁၁၂၀၁၃မွ၁၄.၁၁.၂၀၁၃ရက္ေန႔ အထိ    –         ဥကၠ႒သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ (MPU) အစည္းအေ၀း  တက္ေရာက္ရန္ သြားေရာက္ၿပီး အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ပါသည္။

၁၂.၁၁.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝး (ေျမၾသဇာမ်ားစနစ္တက်ထုတ္လုပ္သံုးစြဲေရးဥပေဒမူၾကမ္း)ျပဳလုပ္ပါသည္။

၁၅.၁၁.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ေရးရာေကာ္မတီမ်ားပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ ျပဳလုပ္ပါသည္။

၁၈.၁၁.၂၀၁၃ရက္ေန႔    –         သံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္ဒုတိယအယ္ဒီတာခ်ဳပ္    ဦးအ့ံမင္းေခါင္သည္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ပါသည္။

၁၉.၁၁.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝး(ဆားလုပ္ငန္းဥပေဒမူၾကမ္း) ျပဳလုပ္ပါသည္။

၂၅.၁၁.၂၀၁၃ရက္ေန႔    –         ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးတြင္ မြန္ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊   ရသံုးမွန္းေျချပည္နယ္မွဴးႏွင့္     ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္   မန္ေနဂ်ာတို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါသည္။

၂၆.၁၁.၂၀၁၃ရက္ေန႔    –         မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးတြင္   ျပည္ေထာင္စု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း   ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသူရိန္ေဇာ္ႏွင့္   အတြင္းေရးမွဴး   ဦးေမာင္တိုးတို႔က   ေငြစာရင္းဆိုင္ရာကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္   ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္   အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို  ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါသည္။

၂၈.၁၁.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုး၌    မြန္ျပည္နယ္က်န္းမာေရး   ဦးစီးဌာနမွဴး   ( အၿငိမ္းစား ) ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ႏွင့္ ဂ်ပန္ဘာသာအဖြဲ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး ျမန္မာ့ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္း မ်ား ေဆြးေႏြးပါသည္။

၂၉.၁၁.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ေရးရာေကာ္မတီမ်ား ပူးေပါင္းအစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

၂.၁၂.၂၀၁၃ရက္ေန႔      –         ဥကၠ႒သည္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးေအာင္ဆန္းခန္းမ၌ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕စီးပြားေရးေကာ္မတီ၏ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ (Delivery Limit)မွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး (၃)ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ အစည္းအေ၀းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

၄.၁၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ေရးရာေကာ္မတီမ်ား ပူးေပါင္းအစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုး၌ ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕မွ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔တြဲဖက္သုေတသီ စင္တီဂ်ိဳလင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္။

၆.၁၂.၂၀၁၃ရက္ေန႔      –         ဥကၠ႒သည္    ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္သို႔   သြားေရာက္ၿပီး ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ရန္ပံုေငြ သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းကိစၥမ်ားကို ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။

၇.၁၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔      –         ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေရႊျမင့္မိုရ္ထြန္းဟိုတယ္၌     က်င္းပေသာ  မြန္ျပည္နယ္ေဒသအတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္သည္။

၁၀.၁၂.၂၀၁၃ရက္ေန႔    –         ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕  ေရႊျမင့္မိုရ္ထြန္းဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရးေန႔  အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။     ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္       သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀း       က်င္းပေရး     ဦးစီးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းသို႔ က်င္းပပါသည္။

၁၂.၁၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –        ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝး(ေျမၾသဇာမ်ားစနစ္တက်   ထုတ္လုပ္သံုးစြဲေရးဥပေဒမူၾကမ္း) ျပဳလုပ္ပါသည္။

၁၃.၁၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝး(ေျမၾသဇာမ်ားစနစ္တက်ထုတ္လုပ္သံုးစြဲေရး ဥပေဒမူၾကမ္း) ျပဳလုပ္ပါသည္။

၁၆.၁၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝး(ေျမၾသဇာမ်ားစနစ္တက်ထုတ္လုပ္သံုးစြဲေရး ဥပေဒမူၾကမ္း)  ျပဳလုပ္ပါသည္။

၁၈.၁၂.၂၀၁၃ရက္ေန႔    –         ပထမအႀကိမ္   မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္   သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး   (ပထမေန႕) က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

၁၉.၁၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ပထမအႀကိမ္    မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး    (ဒုတိယေန႕) က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

၂ဝ.၁၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး (တတိယေန႕) က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

၂၂.၁၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕  (Strand Hotel) ၌    NEI မွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ လူငယ္တို႔၏ရင္တြင္း စကားသံမ်ား အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္ပါသည္။

၂၃.၁၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုးတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္    လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕ဝင္    ေဒါက္တာဥာဏ္ေဇာ္   လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား   ႐ွင္းလင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

၂၆.၁၂.၂ဝ၁၃ရက္ေန႔    –         ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝး(ဆားလုပ္ငန္းဥပေဒမူၾကမ္း) ျပဳလုပ္ပါသည္။

၂၇.၁၂.၂၀၁၃မွ ၃၀.၁၂.၂၀၁၃ရက္ေန႔ အထိ –         ဥကၠ႒သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ (MPU) အစည္းအေ၀းသို႕ တက္ေရာက္ရန္ သြားေရာက္ပါသည္။

၃၁.၁၂.၂ဝ၁၃   –         ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္   လူ႕အခြင့္ေရး    ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာဦးဥာဏ္ေဇာ္အား ဖိတ္ၾကားၿပီး  မြန္ျပည္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ လူ႕အခြင့္ေရး   ဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။