5523

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ထုတ္ျပန္ထားေသာအစီရင္ခံစာမိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၃၀.၇.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲ
ခန္းမတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္အသင္းမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေလွ်ာ့က်
ေစေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အစီရင္ခံစာမိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံ
စာ၊ တင္ျပစာႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ တာ၀န္ရွိတို႔မွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေလွ်ာ့က်ေစေရးအတြက္
ထုတ္ျပန္ထားေသာအစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို (၃၀.၇.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၅း၅၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။