94

ပထမအၾကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း

ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၈.၉.၂ဝ၁၃) ရက္ေန႕မွ (၂ဝ.၉.၂ဝ၁၃) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေပးပို႔လာေသာ ဌာနဆိုင္ရာနယ္ဘက္ဝန္ထမ္းမ်ား ကိစၥႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးဌာနအမည္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းကိစၥ သဝဏ္လႊာမ်ားကို ဖတ္ၾကား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေမးခြန္း(၃၈)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသံုးစြဲေရးဆိုင္ရာ လ်ာထားခ်က္ အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ဂုဏ္ထူးေဆာင္ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဆုပစၥည္းမ်ားခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ဥပေဒ အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ေက်း႐ြာထင္းစိုက္ခင္း ဥပေဒအတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ပုဂၢလိကပိုင္ေရယာဥ္မ်ားစနစ္တက် ေျပးဆြဲေရးဥပေဒၾကမ္းအား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပမည့္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ကုန္တင္ကုန္ခ်နည္းဥပေဒမ်ားမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အဆို(၅)ခု တင္သြင္းရာ အဆို(၄)ခု အတည္ျပဳျခင္း၊ အဆို(၁)ခု ေမးခြန္းေျပာင္းျခင္း၊ ျပည္နယ္ေငြစာရင္းဖြင့္ဌာနဆိုင္ရာ(၁၈)ခုတို႔၏ ေငြစာရင္း ေခါင္းစဥ္လႊဲေျပာင္းသံုးစြဲျခင္း တင္ျပခ်က္ကို ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွစိစစ္ခ်က္မ်ား တင္ျပကာ လႊဲေျပာင္းသံုးစြဲျခင္းကို သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ေငြစာရင္းပါေထာက္ပ့ံေငြ အသံုးစရိတ္အတြက္ သံုးစြဲမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တင္ျပခ်က္အေပၚ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ ယင္းအသံုးစရိတ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ လယ္သမားတိုက္႐ုိက္အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္(၁ဝ)ၿမိဳ႕နယ္သို႔ Back Hole တစ္စီးစီ ဝယ္ယူအသံုးျပဳျခင္း ခြဲေဝေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခ်က္၊ လုပ္ငန္းအပါအဝင္ က်ခံသံုးစြဲမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းကို ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ အဆို၊ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေလ့လာ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

DSC_3361