64

ပထမအၾကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း

ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝးကို (၃၁.၁.၂ဝ၁၁)ရက္ေန႔မွ (၃၁.၃.၂ဝ၁၁) ရက္ေန႕အထိ(၈)ရက္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အဆိုပါပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ သဘာပတိေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း၊ ကတိသစၥာျပဳျခင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာန (၉)ခုႏွင့္ဝန္ႀကီး(၉)ဦး သတ္မွတ္ျခင္း၊ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး (၃)ဦး သတ္မွတ္ျခင္း၊ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တင္ျပ အတည္ျပဳျခင္း ၊ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး(၉)ဦး၏ အမည္စာရင္းအား တင္ျပအတည္ျပဳျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီး(၃)ဦး တင္ျပမွတ္တမ္း တင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို တင္ျပအတည္ျပဳျခင္း၊ ေရးရာေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေရးရာေကာ္မတီမ်ား၏ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္သက္တမ္း သတ္မွတ္ျခင္းတို႕ကို ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

 DSC_9873DSC_9911