65

ပထမအၾကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း

ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ၈.၃.၂ဝ၁၂ရက္ေန႕ မွ ၆.၄.၂ဝ၁၂ရက္ေန႔ထိ က်င္းပပါသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကားသည့္မိန္႕ခြန္းကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျဖည့္စြက္ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႕မွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္နယ္၏ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲမႈဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳျခင္း၊ ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆိုမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားက ေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္႐ွင္းလင္းျခင္းအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ ေရးရာ ဝန္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီး ေ႒းျမင့္ေအာင္ မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား တင္ျပျခင္းႏွင့္ ၆.၃.၂ဝ၁၂ ရက္စြဲပါစာျဖင့္ တင္ျပ ထားေသာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုးကတင္ျပေသာ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခု ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခု ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းတို႔ကို အတည္ျပဳျခင္း၊ အဆို(၅)ခု တင္သြင္းရာ အဆို(၁)ခု မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အဆို(၄)ခု အတည္ျပဳျခင္း၊ ေမးခြန္း(၆ဝ)ခု ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေျမခြန္ ေကာက္ခံေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေျမခြန္ဇုန္ႏႈန္းမ်ားကို ယခင္/ယခု သတ္မွတ္လ်ာထား ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ တင္ျပမႈအား အတည္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရ/အသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ပုဂၢလိကယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းအား ေနာင္က်င္းပမည့္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဆိုင္းငံ့ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္ေရးရာ ေကာ္မတီ(၃)ဖြဲ႕၏ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္းအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

SONY DSC