63

ပထမအၾကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၁)

ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေဝး ၁/၂ဝ၁၁ကို (၇.၇.၂ဝ၁၁)ရက္ေန႕ႏွင့္ (၈.၇.၂ဝ၁၁) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အဆိုျပဳထားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန(၉)ခု ႏွင့္ ဝန္ႀကီး(၉)ဦးအား တာဝန္ေပးအပ္မႈကို အတည္ျပဳျခင္း ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

DSC_3427