4890

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အႏွစ္ခ်ဳပ္

ျပည္နယ္လႊတ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွင္၊ အစည္းအေဝး(ပထမေန႕)တြင္ ေမးခြန္း(၆)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွမတ္လအထိ (၆)လပတ္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ (ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာလအထိ) အရအသုံးခန႔္မွန္းေျခ ေငြစာရင္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕၏ထူးျခားေသာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေဝး(ဒုတိယေန႕)တြင္ ေမးခြန္း(၆)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္၏ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွမတ္လအထိ (၆)လပတ္အစီရင္ခံစာေဆြးေႏြးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ပါတယ္။

အစည္းအေဝး(တတိယေန႕)တြင္ ေမးခြန္း(၆)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၏ Starhigh Asia Pacific Pte.; Ltd မွ သံလြင္ျမစ္အတြင္း သဲစုပ္သည့္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ကနဦးအစီရင္ခံစာတင္ျပ ျခင္း၊ အစည္းအေဝး(ပထမေန႕)ကတင္ျပခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာအားေဆြးေႏြးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေဝး(စတုတၳေန႕)တြင္ ေမးခြန္း(၆)ခု ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အစည္းအေဝး (ဒုတိယေန႕)က တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္၏ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ သုံးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေဝး(ပၪၥမေန႕)တြင္  ေမးခြန္း(၁)ခု ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ သဘာဝေဘး ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္အေပၚ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ဝမ္းသာဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ားတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းေစေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ အစည္းအေဝး (ဒုတိယေန႕)က တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္အတည္ျပဳျခင္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားအေပၚ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို တင္သြင္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေဝး(ဆ႒မေန႕)တြင္ (ပၪၥမေန႕)ကတင္သြင္းခဲ့ေသာ  မြန္ျပည္နယ္သဘာဝေဘး ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္အေပၚ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ဝမ္းသာဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈ မ်ားတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းေစေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဆို၏ ပထမအခ်က္ျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္သဘာဝေဘးႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္အေပၚ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ဝမ္းသာဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းအခ်က္အားေဆြးေႏြးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အဆို၏ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္သည့္သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ားတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းေစေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အခ်က္အားေဆြးေႏြးျခင္း၊  အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအစားထိုးျခင္း၊ ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေရးကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳ ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒ အစားထိုးတာဝန္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဦး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေဝး(သတၱမေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၇)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အစည္းအေဝး(တတိယေန႕)က တင္ျပခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၏ Starhigh Asia Pacific Pte.; Ltd မွ သံလြင္ျမစ္အတြင္း သဲစုပ္သည့္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကနဦးအစီရင္ခံစာအား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေဝး(အ႒မေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၈)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ အစည္းအေဝး(နဝမေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၆)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ေမးခြန္းစုစုေပါင္း (၄၆)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ရပ္အတည္ျပဳျခင္း၊ အဆို(၁)ခုအားႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီး မွတ္တမ္းတင္ျခင္း တစ္ရပ္၊ အတည္ျပဳျခင္းတစ္ရပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အစီရင္ခံစာ(၃)ရပ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေရးရာေကာ္မတီ(၂)ခု ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေရးရာေကာ္မတီ(၁)ခု သက္တမ္းတိုးျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ ေလ့လာသူ စုစုေပါင္း (၁ဝ၆)ဦးရွိပါတယ္ရွင္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွင္၊ ကၽြန္မတို႔ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၇)မွတ္တမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးကိုအမွတ္ရေစဖို႔ ကၽြန္မနည္းနည္း တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၇)မွာ ကၽြန္မတို႔ အေနနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ရဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ေလးစားအပ္ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ မွတ္တမ္းအား ကၽြန္မတို႔လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္ရွင္။ အဲ့ဒီမွတ္တမ္းမွာဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ေလးစား အပ္ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရွိပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းမ်ားမွာ ကၽြန္မအနည္းငယ္ပဲေကာက္ႏုတ္ျပပါမယ္။ လူပုဂၢိဳလ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ကေန ဥပေဒကအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္ကို သြားဖို႔ျဖတ္သန္းေနတဲ့ကာလတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လူပုဂၢိဳလ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ကေန ဥပေဒကအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္ကို သြားေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါမွာ အစိုးရတစ္ရပ္က ျပည္သူမ်ားစား၀တ္ေနေရးအတြက္ တာ၀န္ အျပည့္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူကိုအကာအကြယ္ေပးရမယ္၊ ျပည္သူမ်ားေအာင္ပြဲခံဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ မိန္႔ခြန္းမွာပါရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒုတိယအခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။ မိန္႔ခြန္းမွာမွတ္တမ္းထားခဲ့ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းကို မွတ္တမ္းထားျခင္းအားျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းဟာ ကၽြန္မတို႔သြားေနတဲ့ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းအျပည့္ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ အထူးပဲလိုအပ္ပါတယ္။ အဓိကအခ်က္က လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး၊ ျပည္သူ႔ အသံနားေထာင္ေရး၊ အစိုးရထိန္းေက်ာင္းေရးဆိုသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရပူးေပါင္းေရးသည္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူပူးေပါင္းေရးဆိုလည္း မမွားပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အတူတကြပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုျဖစ္ဖို႕အတြက္ အစိုးရတစ္ဖြဲ႔လံုး၏ အင္အားနဲ႔ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ မိန္႔ခြန္းမွာေျပာထားတဲ့အတြက္ ကၽြန္မတို႔မွတ္တမ္းတင္ထားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႕  ကၽြန္မတို႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းကို ကၽြန္မတို႔လႊတ္ေတာ္မွာ မွတ္တမ္းတင္ထားသလို  အစိုးရအဖြဲ႔ေရာ လႊတ္ေတာ္ပါ ေလးစားလိုက္နာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းမွာ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ေလးစားရမယ္၊   အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ေရွးရႈၿပီးေတာ့ ေမးခြန္းေမးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ေျဖၾကားဖို႔လည္းတာ၀န္ရွိပါတယ္။ ဒီကေန႔ေတြ႕ရတဲ့ အခင္းအက်င္းက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕စကားကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက လ်စ္လ်ဴရႈသလိုျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဒီကေန႔အခင္းအက်င္းက အမွန္တကယ္စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ေမးခြန္း ေတြပို႔ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က စာျပန္ပါတယ္။ ေျဖႏိုင္မယ့္ေန႔ကို ကၽြန္မေတာင္းဆိုပါတယ္။ ကၽြန္မလႊတ္ေတာ္သည္ အစိုးရႏွင့္ျငင္သာစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်င္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ အစိုးရကစာျပန္ပို႔တယ္။ ေအာက္တိုဘာ (၇)ရက္ေန႔မွာေျဖပါ့မယ္။ ကၽြန္မ ေအာက္တိုဘာ(၇)ရက္ေန႔ကစ ေမးခြန္ေတြကို အစီအစဥ္မွာထည့္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို အစိုးရက ေျဖမယ္ဆိုတဲ့အစီအစဥ္အတိုင္း ကၽြန္မ(၁)(၂)(၃)(၄) အစီအစဥ္ဆြဲပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့ရဲ႕ ေမးခြန္းက ကၽြန္မတို႔ေပးထားတာၾကာပါၿပီ၊ အစိုးရဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္လို႔ ေျဖၾကားမယ္ဆိုတဲ့ရက္မွ ကၽြန္မ အစီအစဥ္ထဲထည့္ပါတယ္။ ေျဖမယ့္၀န္ႀကီးကလည္းခြင့္တိုင္လိုက္တယ္။ ကိုယ္စားလာေျဖေပးပါတယ္။ ကၽြန္မ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို ကၽြန္မတို႔နဲ႔အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္
ဆိုေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏မိန္႔ခြန္းအတိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ကၽြန္မတို႔ လႊတ္ေတာ္ကေပးပို႔တဲ့ေမးခြန္း အားလံုးကို ၀န္ႀကီးေတြက သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးေတြနဲ႕အတူ Cabinet ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရတစ္ဖြဲ႔လံုး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ားရဲ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြအေပၚ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားရဲ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္တကြ ဒီေမးခြန္းရဲ႕ေဒသ အေျခအေနကို ထင္ဟပ္ေစၿပီးေတာ့တာ၀န္ရွိတဲ့ ၀န္ႀကီးေတြက မိမိတို႔ရဲ႕ေျခလက္ေတြ ျဖစ္ေသာရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာထိရွိတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာေတြရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေျမျပင္ပကတိ အေနအထားေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ေျဖလိုက္ရင္ ကၽြန္မတို႔၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းအတိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာ ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္ပါမယ္။ ဒီေန႔အခင္းအက်င္းေမးခြန္းေတြ ေျဖတဲ့ေနရာမွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိတာ ကၽြန္မတို႔စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ကၽြန္မအၿမဲေလ့လာတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဒီလႊတ္ေတာ္(၃)ရပ္ရဲ႔ ကၽြန္မတို႔ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဆိုတာ သီးျခားရပ္တည္ပါတယ္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္လက္ေအာက္လည္းမဟုတ္ပါဘူး၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္လက္ေအာက္လည္းမဟုတ္ပါဘူး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္လက္ေအာက္လည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အသီးသီးသည္ မိမိတို႔ရဲ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ရပ္တည္ေနပါတယ္။ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံက ရံုးသံုးစကား၊ ရံုးသံုးစာက ျမန္မာစာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးက ေျဖတယ္ဆိုရင္ အခုလိုမ်ိဳးေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာရဲ႕ Terms အဂၤလိပ္ေတြျဖစ္တယ္။ ျမန္မာလိုမရွိပါဘူး၊ အဂၤလိပ္လိုပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာ ၀န္ႀကီးေတြက ေျဖဆိုခါနီးဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုခြင့္ေတာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျဖဆိုရမည့္ ဥစၥာက သက္ဆိုင္ရာေဆာက္လုပ္ေရးဘာသာရပ္၊ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္၊ Terms ေတြ၊ စာလံုး ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာပါမွာကို ခြင့္ျပဳပါလို႔ေတာင္းဆိုတာေလ့လာမွတ္သားရပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံက ရံုးသံုးက ျမန္မာစာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးေတြကိုတတ္ႏိုင္သေလာက္ျမန္မာစာနဲ႔ေျဖဖို႕ ကၽြန္မ ေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္မတို႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ခြင့္ယူတာကိုလည္း ေသေသခ်ာခ်ာဆင္ျခင္ေတြးေတာၿပီးမွ မိမိသည္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာၿပီ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ Parliament Session ဆိုတာလည္း အၿမဲတမ္းရွိတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေနပါၿပီး၊  ဒီေလာက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေလးနဲ႔ ခြင့္ယူသင့္လား၊ မသင့္လား မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မအၿမဲတမ္း  ေျပာေနတာမ်ားပါၿပီး၊ သိပ္လည္းမေျပာခ်င္ေတာ့ပါဘူး၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရဆိုတာ အၿမဲတမ္းပူးေပါင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေမးခြန္းေတြအားလံုးဟာ ကၽြန္မတို႔အစိုးရကို ပံုရိပ္ေကာင္းေစခ်င္တယ္။ ကၽြန္မတို႔ေမးျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရဘက္ေျဖေလ၊ ေျဖတဲ့အခါက် ျပည္သူေတြကသိမယ္။ ငါတို႔ အစိုးရလုပ္တာပဲ အစိုးရကေဆာင္ရြက္ေပးထားသားပဲ ငါတို႔အစိုးရေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ ငါတို႔အတြက္ဘာေတြလုပ္ထားေပးထားၿပီး ျပည္သူေတြကၾကားပါမယ္။ ကၽြန္မတို႔ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔က Website တင္ပါတယ္၊ Page ေထာင္ထားပါတယ္၊ ဂ်ာနယ္ရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ အစိုးရကို ကူညီတဲ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သလို အစိုးရရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ျပည္သူေတြထင္ထင္သာသာနဲ႔သိရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း (၁/၂၀၁၇) မတ္လ (၁)ရက္ေန႔မွာေျပာတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းကိုမွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။ ဒီမွတ္တမ္းကိုလည္း ကၽြန္မတို႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ျဖန္႔ေ၀ထားပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ မြန္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းအတိုင္း လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရ အထူး ေပါင္းစပ္ၫွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၾကရေအာင္လို႔ ေျပာၾကားရင္းနဲ႔ ကၽြန္မႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕၏ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးေၾကာင္းလည္း ေၾကညာအပ္ပါတယ္။