62

ပထမအၾကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း

ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးကို (၂.၁၁.၂ဝ၁၁)ရက္ေန႕မွ (၄.၁၁.၂ဝ၁၁) ရက္ေန႕အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ေမးခြန္း(၂၃)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း၊ျပည္နယ္ဘ႑ာေငြ အရ/အသံုးဆိုင္ရာ လ်ာထားခ်က္တင္ျပၿခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ထံ ျပန္လည္္ေပးပို႕ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးစီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္မ်ား တင္ျပျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံ ျပန္လည္ေပးပို႕ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ အဆို(၄)ခု တင္သြင္းအတည္ျပဳျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစီရင္ခံစာ တင္ျပမႈအားမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းကို  မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

DSC_1499