66

ပထမအၾကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း

ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၱပံုမွန္အစည္းအေဝးကို (၂၇.၉.၂ဝ၁၂)ရက္ေန႕မွ (၂၈.၉.၂ဝ၁၂) ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပပါသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ကတိသစၥာမျပဳရေသးေသာ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴး ေဇာ္လင္းေအာင္က ကတိသစၥာျပဳၿပီး ကတိသစၥာျပဳလႊာေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႕ခြန္းကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေမးခြန္း(၂၆)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း၊ အဆို(၇)ခု အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၏ ပၪၥမကာလတိုငါးႏွစ္ စီမံကိန္း(၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂)ခုႏွစ္မွ (၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆) ခုႏွစ္ထိ က႑အလိုက္ စီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္အက်ဥ္းအား အဆိုျပဳ တင္သြင္းျခင္းအား အတည္ျပဳျခင္း၊မြန္ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြစာရင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၏၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခု၊ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္နယ္၏ ၿပဳျပင္ၿပီး ခန္႕မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းမ်ား တင္သြင္းျခင္းကို အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ပုဂၢလိကေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားတင္ျပျခင္းအား မွတ္တမ္း တင္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရးရာပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား တင္ျပျခင္းကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံု စည္းမ်ဥ္းကို အတည္ျပဳရန္အတြက္ သေဘာတူျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံု စည္းမ်ဥ္းပါ အတိုင္း မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို ပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို သေဘာတူေပးႏိုင္ပါရန္ တင္ျပျခင္းတို႔အား သေဘာတူ အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳျခင္း၊မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား ေငြလံုးေငြရင္း လုပ္ငန္းလႊဲေျပာင္း သံုးစြဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၈၊ ဇယား(၂)ပါကိစၥရပ္မ်ားကို ဥပေဒျပဳရန္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအကဲကသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပရမည္ျဖစ္သျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ အခန္း(၁၁)ပါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ပုဒ္မ ၆၈ တြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား အေၾကာင္းၾကားရန္ ႐ွိေသာအခါ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္း တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္သည္ –

(က)    လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတစ္ရပ္တင္သြင္းအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ သဝဏ္လႊာအျဖစ္ျဖင့္ ဥကၠ႒ထံမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံေပးပို႕ျခင္း၊

(ခ)     လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား ဥကၠ႒က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ သဝဏ္လႊာေပးပို႕ျခင္းဟု ေဖာ္ျပပါ႐ွိပါသည္။ အထက္ပါပုဒ္မ ၆၈(က)(ခ)အရ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ထံ သဝဏ္လႊာေပးပို႕ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုအား ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက အဆိုတင္သြင္းရာ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

100_2713