266

ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း

ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးကို (၈.၄.၂ဝ၁၄) ရက္ေန႔မွ (၁ဝ.၄.၂ဝ၁၄) ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ကတိသစၥာ မျပဳရေသးေသာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴး စိုးျမင့္ဦးက ကတိသစၥာျပဳျခင္းႏွင့္ကတိသစၥာျပဳလႊာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္းအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးထြန္းလိႈင္ ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းအဆို တင္သြင္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အေၾကာင္းၾကားလာသည့္ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ မြန္ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးရာထူးေနရာတြင္ ပူးတြဲတာဝန္ေပးျခင္းအား လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေျမယာခြန္ဥပေဒျပ႒ာန္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥ အေၾကာင္း ၾကားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႕တင္ျပျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေမးခြန္း(၃၈)ခုေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း၊ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳျခင္း၊၂ဝ၁၄ – ၂ဝ၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ဆားႏွင့္ဆားထြက္ပစၥည္းဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳျခင္း၊ အဆုိ(၃)ခုတင္သြင္းရာ အဆို(၁)ခု အတည္ျပဳျခင္း၊ အဆုိ(၁)ခု မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္အဆို(၁)ခုေနာက္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပမည့္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ႀကီးမွ ေဆာင္႐ြက္ ၿပီးစီးမႈကို တင္ျပခ်က္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာျဖင့္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုး ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး၏ ၃.၃.၂ဝ၁၄ ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊၁ဝဝ/၇-၁/ဝခရ(မြန္)ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပေသာ ၇.၃.၂ဝ၁၄ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ၁ဝဝ/လႊတ္ေတာ္(စီမံ)ဝ၂၆(ဝ၅၁)တို႕ကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးက တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အားလံုးသို႕ ေပးပို႕ခဲ့သည့္ ၃၁.၃.၂ဝ၁၄ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ၂ဝ/၄၅၂(၂ဝ-အမသ)/အဖရ(၂ဝ၁၄)ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲခန္႕ထားေပးသည့္ အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ပတ္သက္၍လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂)ဦး၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရးရာေကာ္မတီ(၅)ရပ္ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္ေရးတင္ျပျခင္း ႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္နယ္အစိုးရဘတ္ဂ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ သာမန္အသံုးစရိတ္ေခါင္းစဥ္မ်ား လႊဲေျပာင္းသံုးစြဲခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္(ဒုတိယ မွ သတၱမ)ပံုမွန္အစည္းအေဝးအထိ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆိုမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္တင္ျပျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ ပါသည္။

ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးပထမေန႕တြင္ Nation Enlightnment Institute မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ (၁၈)ဦး၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ (၆)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၂၄)ဦး ၊ အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ (၁၁)ဦး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီမွ (၄)ဦး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ(၈)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၂၃)ဦး အစည္းအေဝးတတိယေန႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ (၂၂)ဦးတို႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ပါသည္။

DSC_0576