294

ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀း

ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝးကို (၅.၉.၂ဝ၁၄) ရက္ေန႕ မွ (၉.၉.၂ဝ၁၄)ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကေပးပုိ႕လာေသာ လႊတ္ေတာ္႐ုံးဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သဝဏ္လႊာအား ဖတ္ၾကားတင္ျပမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေပးပို႔လာေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားအား တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကိစၥအား ဖတ္ၾကားတင္ျပမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေမးခြန္း(၃၃)ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ေျဖၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားဥပေဒၾကမ္း၊ မြန္ျပည္နယ္ တုိင္းရင္းေဆးဝါးဥပေဒၾကမ္း၊ မြန္ျပည္နယ္ တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စနစ္တက်ထိန္းေက်ာင္းေရးဥပေဒၾကမ္းတို႕ကို အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝသုံးဆြဲေရးဆုိင္ရာ လ်ာထားခ်က္ အတည္ျပဳျခင္း၊ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအား အတည္ျပဳျခင္း၊ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဒသႏၲရစီမံကိန္းမ်ာအေျခအေန တင္ျပျခင္း၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလားအားကစားၿပိဳင္ပြဲ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနတင္ျပျခင္း၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးအစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းၿပီးေသာ ဥပေဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားေကာင္းေစရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိ (၁)ခုတင္သြင္းျခင္း၊ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္ ဘ႑ာရန္ပုံေငြႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သာမန္အသုံးစရိတ္ ရန္ပုံေငြလႊဲေျပာင္းသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ လုပ္ငန္းတည္ေနရာေျပာင္းလဲျခင္း၊ အတုိင္းအတာပမာဏ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ျခင္း သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားအရည္အေသြး စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းၿပီးေသာ ဥပေဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားေကာင္းေစရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိတို႔အား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

DSC_0596