295

ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း

ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒသမပံုမွန္အစည္းအေဝးကို (၂.၁၂.၂ဝ၁၄)ရက္ေန႕မွ (၅.၁၂.၂ဝ၁၄)ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ေမးခြန္း(၅၄)ခု ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ေျဖၾကားျခင္း၊ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္   မြန္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္ဥပေဒၾကမ္းအား ေနာက္တစ္ပတ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းရန္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္း၊ အဆို(၃)ခု တင္သြင္းျခင္း၊ အဆို(၁)ခု ကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊အဆို(၁)ခု အတည္ျပဳျခင္း၊ အဆို(၁)ခုကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပရန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ တင္ျပျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ တင္ျပျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္တားဆီးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြမွက်ခံသံုးစြဲခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္ျပျခင္း ႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္တင္ျပျခင္း၊ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ ရသံုးခန္႕မွန္းေျခေငြစာရင္း လ်ာထားခ်က္ကို အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ပုဂၢလိကပိုင္ေရယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရး နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုပစၥည္းမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း နည္းဥပေဒမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ျဖန္႕ေဝထားျခင္းအား တင္ျပျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မုဒံု၊ က်ိဳက္ထို၊ သထံု ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံျခင္း၊ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္မွ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ ႏွင့္ တန္ဘိုးေျပာင္းလဲ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ဌာန(၃)ခုမွတည္ေနရာ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အတိုင္းအတာပမာဏ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲတင္ျပျခင္းကို အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၈ ဇယား(၂)ပါ အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ တည္ဆဲအိမ္တြင္း စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒ (၁၉၉၁)ကို အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒဟု ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္း ထားျခင္းကို စိစစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႕ ေဆာင္႐ြက္ေရး တိုက္တြန္းေၾကာင္း တင္ျပျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊အစည္းအေဝးပထမေန႕တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခ်မ္းျမင့္ တင္သြင္းေသာ မြန္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အမိႈက္မ်ားစနစ္တက်စြန္႕ပစ္ေရး စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕သန္႕႐ွင္းသပ္ယပ္ေရးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို အတည္ ျပဳျခင္း၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္ တင္သြင္းေသာ သထံုခ႐ိုင္ကို သုဝဏၰဘူမိ ခ႐ိုင္ဟု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၄ အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပေရးအဆို ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး သို႕ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္း၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မွ ေပးပို႕ လာေသာ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မုဒံု၊ က်ိဳက္ထို၊ သထံု ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲေရး အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေက်ာက္တန္းစက္႐ံုစုနယ္ေျမ တင္ျပျခင္းကို မှတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေပးပို႕လာေသာ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၏ သာမန္အသံုးစရိတ္ရန္ပံုေငြေခါင္းစဥ္ လႊဲေျပာင္းသံုးစြဲမႈကို သေဘာတူခြင့္ျပဳရန္တင္ျပျခင္းကို မွတ္တမ္း တင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေပးပို႔လာေသာ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းဆံု ၿမိဳ႕နယ္တို႕၏ ၿမိဳ႕/ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္မႈ တင္ျပျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာန/အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံုခြဲေဝသတ္မွတ္မႈ တင္ျပျခင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းၿပီးေသာ ဥပေဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒပါအတိုင္း ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္မႈ တင္ျပျခင္းတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

DSC_0058