97

ပထမအၾကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၃)

ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေဝး(၁/၂ဝ၁၃)ကို (၄.၁၁.၂ဝ၁၃) ရက္ေန႕မွ (၆.၁၁.၂ဝ၁၃) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ၁.၁၁.၂ဝ၁၃ ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၁၈၆(၁)/၈/ သမၼတ ႐ံုးျဖင့္ေပးပို႕လာသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္    ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရ႐ွိၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္း မွန္ကန္စြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သဝဏ္လႊာဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရအသုံး ဆုိင္ရာ လ်ာထားခ်က္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳျခင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည့္ မြန္ျပည္နယ္ ပုဂၢလိက ပုိင္ေရယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရးဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုအတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ခုႏွစ္၊ ဆိုင္ကယ္ လိုင္စင္မ်ားမွ ၂၅% ရေငြ သံုးစြဲမႈလုပ္ငန္း လ်ာထားခ်က္စာရင္းကို အႀကံျပဳခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊ ေဆးကုသမႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွေပးပို႕ေသာ သဝဏ္လႊာႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ျပန္ၾကားစာကို ဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

DSC_3967