96

ပထမအၾကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀း

ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝးကို (၁၈.၁၂.၂ဝ၁၃) ရက္ေန႔ မွ (၂ဝ.၁၂.၂ဝ၁၃) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ေမးခြန္း(၃၂)ခု ေမးျမန္း ေျဖၾကား ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ေျမၾသဇာ စနစ္တက် ထုတ္လုပ္သံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္း ျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရား သူႀကီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း စစ္ေဆးေတြ႕႐ွိခ်က္ တင္ျပျခင္း၊ အဆို(၃)ခု အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း စစ္ေဆးေတြ႕႐ွိခ်က္ တင္ျပျခင္းတို႔အား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ဥပေဒ၊ အဆို၊ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ တင္ျပျခင္းကို မွတ္တမ္းတင္ ျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ခု ဘ႑ာေရး ႏွစ္ ျပည္နယ္အစိုးရဘတ္ဂ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ သာမာန္အသံုးစရိတ္ေခါင္းစဥ္မ်ားအား လႊဲေျပာင္းသံုးစြဲတင္ျပျခင္း ႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ မြန္ျပည္နယ္ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနတင္ျပျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ ထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ တင္ျပခ်က္မ်ား အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

IMG_1257