4221

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ ၆ ရက္)

၁။       ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔)ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၂၉)ဦး တက္ ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၄)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒါက္တာခင္ႏုိင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သို႔စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ ကတင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းသည္ မိမိအားလုပ္ငန္းအပ္ႏွံေသာ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္း၏ၿပီးစီးမႈပမာဏအေပၚမူတည္၍ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္ ႏွင့္အညီ ေငြထုတ္ယူခြင့္ျပဳရန္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမွတင္ျပလာသည့္အခါ တန္ဖိုးက်ပ္(၅၀)သန္း ႏွင့္ေအာက္ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါက ၿမိဳ႕နယ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း ၿပီးစီးမႈစိစစ္ေထာက္ခံခ်က္၊ က်ပ္သန္း(၅၀)အထက္၊ က်ပ္သန္း(၁၀၀)ႏွင့္ေအာက္ လုပ္ငန္းျဖစ္ ပါက ခရိုင္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈစိစစ္္ေထာက္ခံခ်က္၊ ေငြက်ပ္(၁၀၀)သန္းအထက္ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါက ျပည္နယ္တည္ေဆာက္္ေရးလုပ္ငန္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈစိစစ္္ေထာက္ခံခ်က္ကိုပါ ပါရွိရမည္ဟုဆံုးျဖတ္ထားရွိ ပါေၾကာင္း၊ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အပ္ႏွံသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးျခင္း၊ မၿပီးစီးျခင္း၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အရည္အေသြးျပည့္မီမႈရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းကို ဌာနအႀကီးအကဲ ကတာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြက်ပ္(၁၀)သန္းႏွင့္ေအာက္ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာဌာနက ဖြဲ႕စည္းေသာေကာ္မတီတစ္ရပ္ျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး  ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန၊ ၿပီးစီးမႈရာခုိင္ႏႈန္းတို႔အား သက္ဆုိင္ရာဌာနသို႔တင္ျပ၍ သက္ဆုိင္ရာဌာနမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီသုိ႔ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း၊ ၿပီးစီးမႈရာခုိင္ႏႈန္း တို႔အားတင္ျပလာပါက ၿမိဳ႕နယ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ ေျမျပင္္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာတြင္ ခန္႔မွန္းေျခတြက္ခ်က္မႈစာရင္း(BQ/Drawing)အတိုင္းေဆာင္ရြက္ ထားျခင္းရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးၿပီး စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း ရာခုိင္ႏႈန္းအလိုက္ ေငြထုတ္ယူခြင့္ရရွိေရး ၿမိဳ႕နယ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ စိစစ္ေကာက္ခံေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ (BQ/ Drawing)အတိုင္း သတ္မွတ္ခ်ိန္စံခ်ိန္ညႊန္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရပါက ရာခုိင္ႏႈန္းအလိုက္ ေငြထုတ္ယူခြင့္အား ေထာက္ခံခ်က္မေပးဘဲ (BQ/Drawing)အတိုင္း ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ၿမိဳ႕နယ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ စိစစ္ေထာက္ခံေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္တည္ေကာ္ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစိစစ္သည့္အခါ အရည္အေသြးပိုင္းကို ဘယ္လိုစိစစ္ပါသလဲ၊ ၿမိဳ႕နယ္တည္ေကာ္ရဲ႕တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တိတိက်က်သိလိုပါေၾကာင္းေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းတာ၀န္ခံံ အင္ဂ်င္နီယာ၊ Note Book, Check List/ Check List တြင္ သံေခ်ာင္း၊ ကြန္ကရစ္၊ သဲ၊ ေက်ာက္ ဘယ္လိုစစ္ရမလဲ ပါပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုေဆာင္ရြက္တိုင္း တာ၀န္ခံ အင္ဂ်င္နီယာက အရည္အေသြးျပည့္မီေရးရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးတဲ့အေထာက္အထားရွိရပါ ေၾကာင္း၊ ဒီ System ထဲ၀င္ေအာင္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒီအရည္အေသြးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ေျဖၾကားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တည္ေကာ္ရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္သည္ ရန္ပံုေငြ (၅၀၀)ေအာက္္ဆိုရင္စစ္လို႔ရေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တည္ေကာ္သည္   ရန္ပံုေငြ (၅၀၀)ေအာက္၊ (၅၀၀)အထက္၊ (၁၀၀၀)အထက္အားလံုးသည္ ၿမိဳ႕နယ္ တည္ေကာ္ရဲ႕Base မပါဘဲ ျပည္နယ္တည္ေကာ္မွ အတည္ျပဳခ်က္မေပးေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)    ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ ေမးျမန္းေသာ အစင္စံျပေက်းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းကုန္းရပ္ကြက္ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ တံတားအား ျပဳျပင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ ကအစင္စံျပေက်းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းကုန္းကို ဆက္သြယ္ထားေသာ ကြန္ကရစ္တံတားေပၚတြင္ အေပါက္ျဖစ္ေနမႈအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ (၂၅.၄.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခရီးစဥ္တြင္ အဆိုပါတံတားအား အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လမ္းညႊန္မႈျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အဆိုပါတံတားအား ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တံတားႀကီးမ်ား ႀကံ့ခိုင္မႈရွိေစရန္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နည္းပညာက်ြမ္းက်င္မႈကုမၸဏီႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရမည့္ အေျခအေန၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားတြက္ခ်က္ၿပီး အနီးစပ္ဆံုး ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လ်ာထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိပါက အျမန္ဆံုးျပန္လည္ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)     ေဒၚခုိင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္  Shelter Home  မ်ားတည္ေဆာက္သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း ကျပည္သူမ်ား သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ လာပါက လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ Shelter Home  မ်ားကို ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူ(၅၀၀)ဆံ့ (၂)လံုးႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၃)လံုးတည္ ေဆာက္ရန္လ်ာထားစီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ Shelter Home မ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒပုဒ္မ ၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ) ႏွင့္ သဘာ၀​ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ ၂၄၊ နည္ဥပေဒခြဲ (ခ)တို႔ပါ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာအုပ္စုအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာသြားလာမႈလြယ္ကူေစ ရန္ ဆင္ေျခေလ်ာမ်ားထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီမ်ား အား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္း သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ေတြ႔ႀကံဳလာရင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဦးစားေပးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ  Group ႀကီးတစ္ခုလံုးအတြက္ Structure ပိုင္း၊ အေဆာက္အဦပံုစံ ပိုင္းကို တတ္ႏိုင္လို႔ရွိရင္ တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းအတြက္မဟုတ္ဘဲ ပံုစံစထုတ္ ကတည္းက ဒီလိုအမ်ိဳးအစားအတြက္ တကယ့္ကိုေကာင္းမြန္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ၊ တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီႏွင့္ညွိႏိ္ႈင္းတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ပံုသ႑ာန္ စၿပၤီးထုတ္ကတည္းက သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းရာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးတင္ျပတဲ့အတိုင္း တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီႏွင့္မညွိႏိႈင္းခင္ ပံုစံေရးဆြဲသည့္အခါ ထိခိုက္လြယ္ေသာမ်ကိမျမင္အုပ္စုႏွင့္နားမၾကားသည့္အုပ္စုအတြက္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၄)    ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ေမးျမန္းေသာ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမလြတ္ေျမရိုင္း၊ စားက်က္ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌး က ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴႏိုင္ေသာ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမရွိပါေၾကာင္း ႏွင့္စားက်က္ေျမတည္ရွိသည့္ေက်းရြာအုပ္စု(၂၃)အုပ္စုတြင္ မူလစားက်က္ေျမ၊ ဧရိယာ (၅၅၄၈.၀၃)ဧကရွိသည့္အနက္ ဧရိယာ(၅၅၅၁၅)ဧကအား ထုတ္ႏုတ္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စားက်က္ေျမအျဖစ္ (၄၉၉၂.၈၈)ဧက က်န္ရွိပါေၾကာင္း၊ စားက်က္ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လိုသူ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားအတြက္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္လိုသူအစုအဖြဲ႕၊ ကုမၸဏီမ်ားမွလည္းေကာင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စားက်က္ေျမပယ္ဖ်က္ခြင့္ကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန သို႕ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းလက္ေဒသ ေနေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ မိသားစုတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ ေျမဧရိယာ(၅၀)ဧကထက္မပိုပါက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနရံုးတြင္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားအခမဲ့ရယူ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါေၾကာင္း၊  စားက်က္ေျမပယ္ဖ်က္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴလုပ္ကိုင္လိုေသာျပည္သူမ်ားမွ မိမိလိုအပ္သည့္အတိုင္းအတာျဖင့့္ ေလွ်ာက္ထား တင္ျပႏိုင္ၿပီး ဧရိယာပမာဏ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။ ဆက္စပ္ ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေက်းရြာတစ္ရြာခ်င္းအလိုက္ စားက်က္ေျမဧရိယာပမာဏစာရင္းကို အေသးစိတ္သိရွိလိုေၾကာင္း၊ စားက်က္ေျမပယ္ဖ်က္ခြင့္ကို ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွေလွ်ာက္ရမွာလား၊ ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွစၿပီး ေလွ်ာက္ရမွာ လား၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွေလွ်ာက္ရမွာလားသိရွိလိုေၾကာင္း၊ စားက်က္ ေျမကို ေတာင္သူမ်ားေလွ်ာက္ထားလာပါက ေရႊေငြထြန္းကုမၸဏီက ဦးထိန္လင္းကဲ့သို႔ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္္ေတြကို အမႈတြဲတည္ေဆာက္ေပးဖို႔ညႊန္ၾကားေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလို ေၾကာင္းေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ေက်းရြာအုပ္စု(၂၃)စုမွ စားက်က္ေျမ စာရင္းအား တပါတည္းေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စားက်က္ေျမေလွ်ာက္ထားပါက ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ကိုလိပ္မူၿပီး တင္ျပေလွ်ာက္ထားေစခ်င္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ သင့္ေတာ္သည္၊ မသင့္ေတာ္သည္အေနအထားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အဆင့္ဆင့္ျပန္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖို႔ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ေပးရမွာျဖစ္၍ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုပဲလိမ္မူၿပီး တင္ျပေလွ်ာက္ထားေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ ခ်င္းတင္ျပေလွ်ာက္ထားပါက ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕အခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကေနၿပီး သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ေပးရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)     ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂ အရ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းဆုိင္ရာကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွေပးပို႔ လာေသာ ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဦးလွထြန္းအား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးမည့္အေပၚ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊

(ဂ)     ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊  သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တင္သြင္းေသာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိျပည္သူမ်ား လစဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ မီတာခေပးသြင္းရျခင္း ဒုကၡအား ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ Online (သို႔) Mobile App မ်ားအသံုးျပဳျခင္း၀န္ေဆာင္မႈ အား ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္း ထားေသာ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)တို႔မွေဆြးေႏြးျခင္း၊ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ သေဘာထားရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ အဆိုရွင္မွ ေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ဃ)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊  သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တင္သြင္းေသာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိျပည္သူမ်ား လစဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ မီတာခေပးသြင္း ရျခင္းဒုကၡအား ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ Online (သို႔) Mobile App မ်ားအသံုးျပဳျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈအား ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊

(င)     မြန္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ အား ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ႀကီးမွတင္ျပျခင္း၊ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၆.၅.၂၀၁၉)ရက္ (တနလၤာေန႔) ညေန (၄)နာရီ ေနာက္ဆံုး ထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊

(စ)     မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္း ထားေသာ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)ႏွင့္ ေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔မွေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ဆ)    မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္တြင္မွတ္တမ္းတင္ထားရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ေပးပို႕သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  ေန႔လည္ (၁၂း၄၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၇.၅.၂၀၁၉)ရက္ (အဂၤါေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။