4227

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (စတုတၳေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ ၇ ရက္)

၁။ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (စတုတၳေန႔)ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ ( ၂၇ )ဦး တက္ ေရာက္ၾကပါသည္။
၂။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-
(က) ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၄)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း
(၁) ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပၚရွိ အမိႈက္ဖ်က္ဆီးမည့္စက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္ သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႔မွ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ အမိႈက္မ်ားရွင္းလင္းႏိုင္ ေရးအတြက္ တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းမႈအား မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္(၂၄/၂၀၁၈) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အပိုဒ္(၁၀၈)အရ အတည္ျပဳဖြဲ႕စည္းသည့္ တင္ဒါ ေကာ္မတီ၊ တင္ဒါလက္ခံေရးေကာ္မတီႏွင့္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီတို႔မွစိစစ္ခဲ့ရာ T.M.A Recycle Co.;Ltd မွတင္ျပလုပ္ငန္းမ်ားအား အဆိုျပဳတန္ဖိုး က်ပ္(၄၈၄)သန္းျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ Wong Fong Myanmar Co.;Ltd အဆိုျပဳတန္ဖိုး က်ပ္(၁၂၄၃)သန္းျဖင့္ လည္း ေကာင္း တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ က်ပ္(၄၀၀)သန္းအတြင္း သင့္တင့္မွ်သေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆိုျပဳတင္ျပလာသည့္ T.M.A Recycle Co.;Ltd အား မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၂၈/၂၀၁၈)၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အပိုဒ္(၆၂)အရအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ T.M.A Recycle Co.;Ltd တို႔အၾကား လုပ္ငန္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းကို မြန္ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုး၏စိစစ္အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ (၆.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲဲ့ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း လုပ္ငန္းတန္ဖိုး၏ (၅၀)ရာခိုင္နႈန္းျဖစ္ေသာ ေငြက်ပ္(၂၄၂)သန္းကို မြန္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ (ဧၿပီးလမွစက္တင္ဘာလ)ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြမွ ကုမၸဏီသို႔ေပးေခ်ခဲ့ၿပီး က်န္(၅၀)ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေသာ ေငြက်ပ္(၂၄၂)သန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြမွ ကုမၸဏီသို႔ေပးေခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ နာယကအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ထံ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ ညွိႏိႈင္းခ်က္အရ သေဘာတူေၾကာင္း ျပန္ၾကားလာသည့္အတြက္ က်န္ေငြအားက်ဳိက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕ရန္ပံုေငြမွ ကုမၸဏီသို႔ေပးေခ်ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏တင္ျပခ်က္အရ အရည္အေသြးစိစစ္ေရးႏွင့္ လက္ခံေရးေကာ္မတီမွ စက္ရံုတည္ေဆာက္မႈ၊ စက္လည္ပတ္မႈ အေျခအေနတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၁၄.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေဆးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးခ်က္အရ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ပံုစံမွာ ထြက္ရွိလာေသာအမိႈက္မ်ားကို ခြဲျခားသန္႔စင္သည့္စနစ္ အဆင့္ သာျဖစ္၍ သန္႔စင္ၿပီးေနာက္ထြက္ရွိလာေသာ ေျမၾသဇာမ်ား၊ ပလပ္စတစ္ ႏွင့္ဘူးခြံမ်ားကို ယာယီသိိုေလွာင္ထားရွိျခင္းသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရရွည္တြင္ အဆိုပါ ထြက္ရွိလာသည့္ သန္႔စင္ခြဲျခားၿပီး အမိႈက္မ်ား၏ေျမၾသဇာမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ စနစ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည့္အျပင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍မရသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္အညစ္အေၾကးမ်ားကို က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပၚမွ သယ္ယူဖယ္ရွားရွင္းလင္းႏိုင္ေရး ကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအခ်ိန္ အမိႈက္ မ်ားကို ခြဲျခားသန္႔စင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပံုမွန္လည္ပတ္လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ က်ိဳက္ထီးရိုးဆံေတာ္ရွင္ေတာင္ေပၚမွာရွိတဲ့ အမိႈက္ဖ်က္ဆီးမည့္စက္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ရန္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈၊ ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာလအထိ ရန္ပံုေငြျဖစ္လို႔ ေရးထားေၾကာင္း၊ စၿပီးေတာ့ေၾကညာ ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႕ကလည္း အတည္ျပဳထားၿပီးသားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သန္း(၄၀၀)၊ သိန္း(၄၀၀၀)လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစဥ္ လုပ္ငန္းစၿပီးေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္းမွာပဲ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ကေနၿပီးေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၈)ရက္ေန႔မွာ ဒီလုပ္ငန္း အတြက္ကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က တစ္၀က္ျဖစ္တဲ့(၂၄၂)သန္းကို က်ခံၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ တစ္၀က္ျဖစ္တဲ့ (၂၄၂)သန္းကို ဘုရားရဲ႕ဘ႑ာရန္ပံုေငြထဲက သံုးစြဲက်ခံေပးဖို႔စာေပးပို႔ လာတဲ့အေပၚမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး(၂)ပါး၊ သူတို႔က နာယကအဖြဲ႔ထဲမွာပါတဲ့အတြက္ သူတို႕ကိုတင္ျပၿပီးေတာ့ သူတို႕ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့တယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါေၾကာင္း၊ ဒီေနရာမွာ နာယကအဖြဲ႔(၈)ေယာက္ရွိ္ပါ ေၾကာင္း၊ (၈)ေယာက္ထဲမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂)ေယာက္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကအဆိုျပဳတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ပါပါေၾကာင္း၊ ဒီနာယကအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ဒီလိုဆံုးျဖတ္ခ်က္က နာယကရဲ႕တာ၀န္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပါပါေၾကာင္း၊ လ္ိုအပ္လွ်င္ ၾသ၀ါဒစရိယအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈကိုခံယူရမယ္လို႕ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ လက္ေတြ႔မွာ ၾသ၀ါဒစရိယ ဆရာေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ (၁၁)ပါးေသာ ဆရာေတာ္ေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ေလသာဆရာေတာ္ ဘဒၵ ႏၱဦပႏၱိတ ကိုယ္တိုင္ဒီကိစၥကို အစိုးရအဖြဲ႕က ဘ႑ာေငြနဲ႔ပဲသံုးစြဲ ဖို႔ ကနဦးထဲက တင္ျပေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီးေတာ့ အခုက်မွဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုမ်ိဳးဘုရားရဲ႕ ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြထဲက ယူသံုးရသလဲဆိုတဲ့ကိစၥကို သေဘာမေတြ႔လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁)ရက္ေန႔က ေပးပို႔ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး၊ နာယကအဖြဲ႔ေရာ၊ ၾသ၀ါဒစရိယအဖြဲ႔ဆီမွာ သြားေရာက္လမ္းညႊန္မႈ ခံယူခဲ့ျခင္းမရွိဘဲနဲ႔ နာယကအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ခုနက တင္ျပတဲ့စာအရ တစ္၀က္က်ခံေစဖို႔အတြက္ ဒီလိုမ်ိဳးတြန္းအားေပးၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့တယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ဘယ္လို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလဲဆိုတာကိုေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးကဒီေမးခြန္းရဲ႕ေနာက္မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္လို႕လည္းသံုးသပ္မိတဲ့အတြက္ ဒီလႊတ္ေတာ္သည္ တရားစီရင္ေရးဌာနမဟုတ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုေမးခြန္းကို ကၽြန္ေတာ္စာနဲ႔ပဲ (၁၀)ရက္အတြင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခြင့္ျပဳပါလို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က အစိုးရဘက္မွ စာနဲ႔ေျဖတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္မတို႕က ဒါက ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ အထူးကိစၥရွိလို႔ စာနဲ႔ေျဖခ်င္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ကၽြန္မတို႔ကို (၁၀)ရက္ အတြင္းေရာက္ေအာင္ ေျဖေပးေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
(၂) ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ ေမးျမန္းေသာ ေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိကားလမ္းမ်ားကို တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားေသာ ေရြႊရည္၀င္း ကုမၸဏီႏွင့္ MCTT ကုမၸဏီတို႔မွ အခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ သိရွိလို ေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က ရန္ကုန္ – ၿမိတ္လမ္း၊ လမိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႊရည္၀ိုင္းကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ (1.52m x 1.52m x 12.19m) Box Culvert (၁၄)စင္းရွိၿပီး ေဆာင္ရြက္ ၿပီးတံတား(၆)စင္းႏွင့္ေဆာင္ရြက္ဆဲတံတား(၄)စင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေသာတံတား(၄) စင္းမွာ ဇြန္လတြင္ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႀကီးၾကပ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ MGCT ကုမၸဏီမွေဆာင္ရြက္(3.05m x 12.19m) Box Culvert (၄)စင္းလံုးေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါ၍ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း (Backfill)ျဖည့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ကတၱရာ ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းအား ေမလကုန္တြင္ၿပီးစီးႏိုင္ရန္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။
(၃) ေဒၚခုိင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ပညာေရးဌာနပိုင္အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားတည္ရွိေနသည့္ေျမ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရး ၁၀၅/၁၀၆ အေထာက္အထားဂရန္ေျမ အျဖစ္ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း က မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပညာေရးဌာနပိုင္ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားတည္ရွိေနသည့္ ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သထံုခရိုင္အတြင္းရွိ အေျခခံ ေက်ာင္းမ်ား၏ အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမစာရင္းပံုစံ ၁၀၅/၁၀၆ အေထာက္အထား ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းအေရအတြက္ ၁၄၁၉ေက်ာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ေက်ာင္း(၈၂) ေက်ာင္း ရွိၿပီး က်န္ရွိေနေသာအေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း(၈၂)ေက်ာင္းကို အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္ရန္ ေျမစာရင္းပံုစံ ၁၀၅/၁၀၆ အေထာက္အထားရရွိေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရံုး မ်ားမွတဆင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားထံသို႔ ထပ္ဆင့္ညႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္ၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မ်ားမွသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါ သည္။ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ သထံုၿမိဳ႕ရွိ အထက(၃)သည္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ရွိသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အထက(၃)ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေျမျပႆနာကို အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအေနနဲ႔ အခက္အခဲမ်ားကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီတင္ျပၿပီး ကၽြန္ေတာ္ တို႕က မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပ၍ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုတာ ကို Cabinet အစည္းအေ၀းနဲ႔ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ပါသည္။
(၄) ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ေမးျမန္းေသာ စည္ပင္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က ျပည္နယ္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ (၂၄.၈.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္(၃၂/၂၀၁၈)၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အပိုဒ္ ၇၈ အရ ျပည္နယ္အတြင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနရသျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားပါေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ဥပေဒအရ လုပ္ကိုလုပ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး လုပ္ရမည့္ကိစၥသည္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီး၏တာ၀န္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဥပေဒကေပးထားတဲ့တာ၀န္မလုပ္လွ်င္ တာ၀န္ပ်က္ကြက္တယ္လို႔ မွတ္ယူပါ ေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္လုပ္မွာလား၊ မလုပ္ဘူးလားဆိုတာကို ျပတ္ျပတ္သားသားေျဖၾကားေပးဖို႔ ေမးျမန္းရာ၀န္ႀကီးမွ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ပံုေငြ တစ္ခုကို သံုးမယ္ဆိုလွ်င္ ေတာ္ေတာ္ေလးအခက္အခဲရွိတဲ့အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုတင္ျပၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ျပန္လည္ တင္ျပၿပီး စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္ နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။
(ခ) ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မှ တင္သြင္းေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ – သံျဖဴဇရပ္(BOT)လမ္းပိုင္းအား အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ စိစစ္သံုးသပ္၍ အခ်ိန္မီျပဳျပင္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)တို႔မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း၊ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးမွ သေဘာထားရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ အဆိုရွင္မွေဆြးေႏြးျခင္း၊
(ဂ) ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မှ တင္သြင္းေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ – သံျဖဴဇရပ္(BOT)လမ္းပိုင္းအား အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ စိစစ္သံုးသပ္၍ အခ်ိန္မီျပဳျပင္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳျခင္း၊
(ဃ) စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ မွ တင္ျပေသာ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဘဲရမ္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြင္းအမွတ္/အမည္-၈၄၃၊ ၁၂၂၀/ဘဲရမ္းအေရွ႕ကြင္း၊ ဦးပိုင္အမွတ္- ၈/၃၊ ၉၊ ၁၀/၂၊ N ၇၄ ရွိ ဆီအုန္းၿခံေျမ (၁၀.၃၅)ဧကတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ Asia Business Synergy Public Co.;Ltd တို႔အၾကား ေဆာင္ရြက္မည့္ဘတ္စံုသံုးအေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္း ႏွင့္လူမႈေရးစင္တာတည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္၁။ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (စတုတၳေန႔)ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ ( ၂၇ )ဦး တက္ ေရာက္ၾကပါသည္။
၂။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-
(က) ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၄)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း
(၁) ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပၚရွိ အမိႈက္ဖ်က္ဆီးမည့္စက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္ သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႔မွ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ အမိႈက္မ်ားရွင္းလင္းႏိုင္ ေရးအတြက္ တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းမႈအား မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္(၂၄/၂၀၁၈) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အပိုဒ္(၁၀၈)အရ အတည္ျပဳဖြဲ႕စည္းသည့္ တင္ဒါ ေကာ္မတီ၊ တင္ဒါလက္ခံေရးေကာ္မတီႏွင့္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီတို႔မွစိစစ္ခဲ့ရာ T.M.A Recycle Co.;Ltd မွတင္ျပလုပ္ငန္းမ်ားအား အဆိုျပဳတန္ဖိုး က်ပ္(၄၈၄)သန္းျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ Wong Fong Myanmar Co.;Ltd အဆိုျပဳတန္ဖိုး က်ပ္(၁၂၄၃)သန္းျဖင့္ လည္း ေကာင္း တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ က်ပ္(၄၀၀)သန္းအတြင္း သင့္တင့္မွ်သေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆိုျပဳတင္ျပလာသည့္ T.M.A Recycle Co.;Ltd အား မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၂၈/၂၀၁၈)၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အပိုဒ္(၆၂)အရအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ T.M.A Recycle Co.;Ltd တို႔အၾကား လုပ္ငန္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းကို မြန္ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုး၏စိစစ္အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ (၆.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲဲ့ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း လုပ္ငန္းတန္ဖိုး၏ (၅၀)ရာခိုင္နႈန္းျဖစ္ေသာ ေငြက်ပ္(၂၄၂)သန္းကို မြန္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ (ဧၿပီးလမွစက္တင္ဘာလ)ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြမွ ကုမၸဏီသို႔ေပးေခ်ခဲ့ၿပီး က်န္(၅၀)ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေသာ ေငြက်ပ္(၂၄၂)သန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြမွ ကုမၸဏီသို႔ေပးေခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ နာယကအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ထံ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ ညွိႏိႈင္းခ်က္အရ သေဘာတူေၾကာင္း ျပန္ၾကားလာသည့္အတြက္ က်န္ေငြအားက်ဳိက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕ရန္ပံုေငြမွ ကုမၸဏီသို႔ေပးေခ်ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏တင္ျပခ်က္အရ အရည္အေသြးစိစစ္ေရးႏွင့္ လက္ခံေရးေကာ္မတီမွ စက္ရံုတည္ေဆာက္မႈ၊ စက္လည္ပတ္မႈ အေျခအေနတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၁၄.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေဆးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးခ်က္အရ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ပံုစံမွာ ထြက္ရွိလာေသာအမိႈက္မ်ားကို ခြဲျခားသန္႔စင္သည့္စနစ္ အဆင့္ သာျဖစ္၍ သန္႔စင္ၿပီးေနာက္ထြက္ရွိလာေသာ ေျမၾသဇာမ်ား၊ ပလပ္စတစ္ ႏွင့္ဘူးခြံမ်ားကို ယာယီသိိုေလွာင္ထားရွိျခင္းသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရရွည္တြင္ အဆိုပါ ထြက္ရွိလာသည့္ သန္႔စင္ခြဲျခားၿပီး အမိႈက္မ်ား၏ေျမၾသဇာမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ စနစ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည့္အျပင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍မရသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္အညစ္အေၾကးမ်ားကို က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပၚမွ သယ္ယူဖယ္ရွားရွင္းလင္းႏိုင္ေရး ကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအခ်ိန္ အမိႈက္ မ်ားကို ခြဲျခားသန္႔စင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပံုမွန္လည္ပတ္လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ က်ိဳက္ထီးရိုးဆံေတာ္ရွင္ေတာင္ေပၚမွာရွိတဲ့ အမိႈက္ဖ်က္ဆီးမည့္စက္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ရန္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈၊ ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာလအထိ ရန္ပံုေငြျဖစ္လို႔ ေရးထားေၾကာင္း၊ စၿပီးေတာ့ေၾကညာ ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႕ကလည္း အတည္ျပဳထားၿပီးသားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သန္း(၄၀၀)၊ သိန္း(၄၀၀၀)လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစဥ္ လုပ္ငန္းစၿပီးေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္းမွာပဲ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ကေနၿပီးေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၈)ရက္ေန႔မွာ ဒီလုပ္ငန္း အတြက္ကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က တစ္၀က္ျဖစ္တဲ့(၂၄၂)သန္းကို က်ခံၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ တစ္၀က္ျဖစ္တဲ့ (၂၄၂)သန္းကို ဘုရားရဲ႕ဘ႑ာရန္ပံုေငြထဲက သံုးစြဲက်ခံေပးဖို႔စာေပးပို႔ လာတဲ့အေပၚမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး(၂)ပါး၊ သူတို႔က နာယကအဖြဲ႔ထဲမွာပါတဲ့အတြက္ သူတို႕ကိုတင္ျပၿပီးေတာ့ သူတို႕ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့တယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါေၾကာင္း၊ ဒီေနရာမွာ နာယကအဖြဲ႔(၈)ေယာက္ရွိ္ပါ ေၾကာင္း၊ (၈)ေယာက္ထဲမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂)ေယာက္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကအဆိုျပဳတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ပါပါေၾကာင္း၊ ဒီနာယကအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ဒီလိုဆံုးျဖတ္ခ်က္က နာယကရဲ႕တာ၀န္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပါပါေၾကာင္း၊ လ္ိုအပ္လွ်င္ ၾသ၀ါဒစရိယအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈကိုခံယူရမယ္လို႕ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ လက္ေတြ႔မွာ ၾသ၀ါဒစရိယ ဆရာေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ (၁၁)ပါးေသာ ဆရာေတာ္ေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ေလသာဆရာေတာ္ ဘဒၵ ႏၱဦပႏၱိတ ကိုယ္တိုင္ဒီကိစၥကို အစိုးရအဖြဲ႕က ဘ႑ာေငြနဲ႔ပဲသံုးစြဲ ဖို႔ ကနဦးထဲက တင္ျပေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီးေတာ့ အခုက်မွဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုမ်ိဳးဘုရားရဲ႕ ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြထဲက ယူသံုးရသလဲဆိုတဲ့ကိစၥကို သေဘာမေတြ႔လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁)ရက္ေန႔က ေပးပို႔ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး၊ နာယကအဖြဲ႔ေရာ၊ ၾသ၀ါဒစရိယအဖြဲ႔ဆီမွာ သြားေရာက္လမ္းညႊန္မႈ ခံယူခဲ့ျခင္းမရွိဘဲနဲ႔ နာယကအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ခုနက တင္ျပတဲ့စာအရ တစ္၀က္က်ခံေစဖို႔အတြက္ ဒီလိုမ်ိဳးတြန္းအားေပးၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့တယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ဘယ္လို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလဲဆိုတာကိုေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးကဒီေမးခြန္းရဲ႕ေနာက္မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္လို႕လည္းသံုးသပ္မိတဲ့အတြက္ ဒီလႊတ္ေတာ္သည္ တရားစီရင္ေရးဌာနမဟုတ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုေမးခြန္းကို ကၽြန္ေတာ္စာနဲ႔ပဲ (၁၀)ရက္အတြင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခြင့္ျပဳပါလို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က အစိုးရဘက္မွ စာနဲ႔ေျဖတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္မတို႕က ဒါက ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ အထူးကိစၥရွိလို႔ စာနဲ႔ေျဖခ်င္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ကၽြန္မတို႔ကို (၁၀)ရက္ အတြင္းေရာက္ေအာင္ ေျဖေပးေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
(၂) ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ ေမးျမန္းေသာ ေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိကားလမ္းမ်ားကို တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားေသာ ေရြႊရည္၀င္း ကုမၸဏီႏွင့္ MCTT ကုမၸဏီတို႔မွ အခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ သိရွိလို ေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က ရန္ကုန္ – ၿမိတ္လမ္း၊ လမိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႊရည္၀ိုင္းကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ (1.52m x 1.52m x 12.19m) Box Culvert (၁၄)စင္းရွိၿပီး ေဆာင္ရြက္ ၿပီးတံတား(၆)စင္းႏွင့္ေဆာင္ရြက္ဆဲတံတား(၄)စင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေသာတံတား(၄) စင္းမွာ ဇြန္လတြင္ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႀကီးၾကပ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ MGCT ကုမၸဏီမွေဆာင္ရြက္(3.05m x 12.19m) Box Culvert (၄)စင္းလံုးေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါ၍ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း (Backfill)ျဖည့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ကတၱရာ ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းအား ေမလကုန္တြင္ၿပီးစီးႏိုင္ရန္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။
(၃) ေဒၚခုိင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ပညာေရးဌာနပိုင္အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားတည္ရွိေနသည့္ေျမ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရး ၁၀၅/၁၀၆ အေထာက္အထားဂရန္ေျမ အျဖစ္ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း က မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပညာေရးဌာနပိုင္ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားတည္ရွိေနသည့္ ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သထံုခရိုင္အတြင္းရွိ အေျခခံ ေက်ာင္းမ်ား၏ အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမစာရင္းပံုစံ ၁၀၅/၁၀၆ အေထာက္အထား ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းအေရအတြက္ ၁၄၁၉ေက်ာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ေက်ာင္း(၈၂) ေက်ာင္း ရွိၿပီး က်န္ရွိေနေသာအေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း(၈၂)ေက်ာင္းကို အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္ရန္ ေျမစာရင္းပံုစံ ၁၀၅/၁၀၆ အေထာက္အထားရရွိေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရံုး မ်ားမွတဆင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားထံသို႔ ထပ္ဆင့္ညႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္ၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မ်ားမွသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါ သည္။ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ သထံုၿမိဳ႕ရွိ အထက(၃)သည္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ရွိသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အထက(၃)ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေျမျပႆနာကို အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအေနနဲ႔ အခက္အခဲမ်ားကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီတင္ျပၿပီး ကၽြန္ေတာ္ တို႕က မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပ၍ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုတာ ကို Cabinet အစည္းအေ၀းနဲ႔ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ပါသည္။
(၄) ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ေမးျမန္းေသာ စည္ပင္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က ျပည္နယ္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ (၂၄.၈.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္(၃၂/၂၀၁၈)၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အပိုဒ္ ၇၈ အရ ျပည္နယ္အတြင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနရသျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားပါေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ဥပေဒအရ လုပ္ကိုလုပ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး လုပ္ရမည့္ကိစၥသည္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီး၏တာ၀န္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဥပေဒကေပးထားတဲ့တာ၀န္မလုပ္လွ်င္ တာ၀န္ပ်က္ကြက္တယ္လို႔ မွတ္ယူပါ ေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္လုပ္မွာလား၊ မလုပ္ဘူးလားဆိုတာကို ျပတ္ျပတ္သားသားေျဖၾကားေပးဖို႔ ေမးျမန္းရာ၀န္ႀကီးမွ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ပံုေငြ တစ္ခုကို သံုးမယ္ဆိုလွ်င္ ေတာ္ေတာ္ေလးအခက္အခဲရွိတဲ့အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုတင္ျပၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ျပန္လည္ တင္ျပၿပီး စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္ နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။
(ခ) ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မှ တင္သြင္းေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ – သံျဖဴဇရပ္(BOT)လမ္းပိုင္းအား အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ စိစစ္သံုးသပ္၍ အခ်ိန္မီျပဳျပင္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)တို႔မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း၊ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးမွ သေဘာထားရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ အဆိုရွင္မွေဆြးေႏြးျခင္း၊
(ဂ) ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မှ တင္သြင္းေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ – သံျဖဴဇရပ္(BOT)လမ္းပိုင္းအား အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ စိစစ္သံုးသပ္၍ အခ်ိန္မီျပဳျပင္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳျခင္း၊
(ဃ) စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ မွ တင္ျပေသာ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဘဲရမ္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြင္းအမွတ္/အမည္-၈၄၃၊ ၁၂၂၀/ဘဲရမ္းအေရွ႕ကြင္း၊ ဦးပိုင္အမွတ္- ၈/၃၊ ၉၊ ၁၀/၂၊ N ၇၄ ရွိ ဆီအုန္းၿခံေျမ (၁၀.၃၅)ဧကတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ Asia Business Synergy Public Co.;Ltd တို႔အၾကား ေဆာင္ရြက္မည့္ဘတ္စံုသံုးအေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္း ႏွင့္လူမႈေရးစင္တာတည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးတို႔မွေဆြးေႏြးျခင္း၊
(င) စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ မွ တင္ျပေသာ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဘဲရမ္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြင္းအမွတ္/အမည္-၈၄၃၊ ၁၂၂၀/ဘဲရမ္းအေရွ႕ကြင္း၊ ဦးပိုင္အမွတ္- ၈/၃၊ ၉၊ ၁၀/၂၊ N ၇၄ ရွိ ဆီအုန္းၿခံေျမ (၁၀.၃၅)ဧကတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ Asia Business Synergy Public Co.;Ltd တို႔အၾကား ေဆာင္ရြက္မည့္ဘတ္စံုသံုးအေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္း ႏွင့္လူမႈေရးစင္တာတည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ျခင္းကို ဆုိင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာျခင္း၊
(စ) မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္တြင္မွတ္တမ္းတင္ထားရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕မွေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊
(ဆ) မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးထြန္းမင္းေအာင္မွ ေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလို သည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ထံတြင္ (၇.၅.၂၀၁၉)ရက္ (အဂၤါေန႔) ညေန (၄)နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္း ႏိုင္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊
(ဇ) မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာနည္းဥပေဒမ်ား(မူၾကမ္း)ကို ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒ေဒၚခုိင္ခုိင္လဲ့မွ တင္ျပျခင္း၊ နည္းဥပေဒမ်ား(မူၾကမ္း)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၇.၅.၂၀၁၉)ရက္ (အဂၤါေန႔) ညေန (၄)နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊
၃။ အစည္းအေ၀းကို ေန႔လည္ (၁၂ း ၂၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ပဥၥမေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၉.၅.၂၀၁၉)ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးတို႔မွေဆြးေႏြးျခင္း၊
(င) စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ မွ တင္ျပေသာ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဘဲရမ္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြင္းအမွတ္/အမည္-၈၄၃၊ ၁၂၂၀/ဘဲရမ္းအေရွ႕ကြင္း၊ ဦးပိုင္အမွတ္- ၈/၃၊ ၉၊ ၁၀/၂၊ N ၇၄ ရွိ ဆီအုန္းၿခံေျမ (၁၀.၃၅)ဧကတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ Asia Business Synergy Public Co.;Ltd တို႔အၾကား ေဆာင္ရြက္မည့္ဘတ္စံုသံုးအေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္း ႏွင့္လူမႈေရးစင္တာတည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ျခင္းကို ဆုိင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာျခင္း၊
(စ) မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္တြင္မွတ္တမ္းတင္ထားရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕မွေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊
(ဆ) မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးထြန္းမင္းေအာင္မွ ေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလို သည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ထံတြင္ (၇.၅.၂၀၁၉)ရက္ (အဂၤါေန႔) ညေန (၄)နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္း ႏိုင္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊
(ဇ) မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာနည္းဥပေဒမ်ား(မူၾကမ္း)ကို ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒ေဒၚခုိင္ခုိင္လဲ့မွ တင္ျပျခင္း၊ နည္းဥပေဒမ်ား(မူၾကမ္း)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၇.၅.၂၀၁၉)ရက္ (အဂၤါေန႔) ညေန (၄)နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊
၃။ အစည္းအေ၀းကို ေန႔လည္ (၁၂ း ၂၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ပဥၥမေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၉.၅.၂၀၁၉)ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။