4240

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပဥၥမေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ ၉ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပဥၥမေန႔)ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၉ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၂၈)ဦး တက္ ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ –

(က)    ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာ တူညီခ်က္ရယူၿပီးျဖစ္ေသာ ဦးလွထြန္းမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိ သစၥာျပဳျခင္းႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳလႊာေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊

(ခ)    ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၃)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ ေမးျမန္းေသာ အစင္စံျပေက်းရြာႏွင့္ဒူးယားေက်းရြာကို ဆက္သြယ္ထားေသာ ကုန္ထုတ္ လမ္းအား ျပဳျပင္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္ သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ အစင္စံျပ ေက်းရြာႏွင့့္ ဒူးယားေက်းရြာကိုဆက္သြယ္ထားေသာ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ကုန္ထုတ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္း-ဒူးယားလမ္း(၄/၂)မိုင္အား ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ပံုေငြ ရရွိမႈအေျခအေနအရ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါသျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထားသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

(၂)    ေဒၚခုိင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ေမးျမန္းေသာ မြန္ျပည္နယ္(၁၀)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာထင္းစိုက္ခင္းမ်ား၏ ဧက၊ ဧရိယာ ႏွင့္တစ္ျပည္နယ္လံုးရွိ စုစုေပါင္းဧကကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္း က ေက်းရြာထင္းစိုက္ခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္အေနျဖင့္ တည္ေထာင္ဧက(၂၃၅၀) ဧက၊ လႊဲေျပာင္းဧက(၁၈၈)ဧက၊ ပ်က္စီးဧက(၂၀၁၂)ဧက၊ ပယ္ဖ်က္ဧက (၁၅၀)ဧက၊ သထံုခရိုင္အေနျဖင့္ တည္ေထာင္ဧက(၈၀၀)ဧက၊ လႊဲေျပာင္းဧက(၁၉၀)ဧက၊ ပ်က္စီးဧက (၄၈၀)ဧက၊ ပယ္ဖ်က္ဧက(၁၃၀)ဧကရွိၿပီး၊ မြန္ျပည္နယ္တစ္ျပည္နယ္လံုး အေနျဖင့္ တည္ေထာင္ဧက(၃၁၅၀)ဧက၊ လႊဲေျပာင္း(၃၇၈)ဧက၊ ပ်က္စီးဧက(၂၄၉၂)ဧက၊ ပယ္ဖ်က္ ဧက(၂၈၀)ဧကျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ေက်းရြာထင္းစိုက္ခင္းမ်ား အေျခအေနကို ေျဖၾကားပါသည္။ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေက်းရြာထင္းစိုက္ခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ေနရာမွာ ရည္ရြယ္ ခ်က္ေကာင္းမြန္ စြာနဲ႔ျပ႒ာန္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ေက်းရြာထင္းစိုက္ခင္းေတြကို Focal Person ျဖစ္တဲ့သစ္ေတာဦးစီးဌာနေအာက္တြင္ ဖြဲ႔ေပးထားသည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၊ အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔ ၄င္းအဖြဲ႔ေတြအေပၚမွာႀကီးၾကပ္ၿပီး ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းရွိ၊ မရွိ၊ ေက်းရြာမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးထားသည္ဆိုသည့္ဧကမ်ား ေျမျပင္တြင္တကယ္ရွိပါသလား ဒါမွမဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပုဂၢလိကပိုင္ျဖစ္ေနပါသလား၊ ေက်းရြာထင္းစိုက္ခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကျပ႒ာန္းထားတဲ့ေက်းရြာထင္းစုိက္ခင္းဥပေဒအတိုင္း ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ေက်းရြာထင္းစိုက္ခင္းနဲ႔ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ကိစၥမရွိေၾကာင္း၊ ယခင္က ႏိုင္ငံ ေတာ္ေငြေၾကးနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္သစ္ေတာစိုက္ခင္းရွိၿပီး ၁၉၉၂ခုႏွစ္ သစ္ေတာဥပေဒအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နည္းဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွေနၿပီး ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေငြလံုးေငြရင္းျဖင့္ စိုက္ထားသည့္စိုက္ခင္းမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ၄င္းစိုက္ခင္းမ်ားသည္ နည္းဥပေဒအရ ေက်းရြာမွသံုးစြဲမည့္ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီကို လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးပါက သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္မရွိေတာ့ဘဲ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ႏွင့္အသံုးခ်သူမ်ားအဖြဲ႔မွ ထင္းစိုက္ခင္းကို ခုတ္ယူျခင္း၊ ခြဲေ၀ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲပါေၾကာင္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရာဘာပင္မ်ားက်ဴးေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးလာသည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေငြလံုးေငြရင္းျဖင့္စိုက္ထားသည့္ စိုက္ခင္းမ်ားပ်က္စီးယိုယြင္းကာ လက္က်န္မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ထင္းစိုက္ခင္းဥပေဒအရ စိုက္ခင္းတည္ေထာင္မည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွတစ္ဆင့္ တင္ျပၿပီး ဥပေဒအရသစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္းစိုက္ခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအရတည္ေထာင္ထားသည့္ ထင္းစိုက္ခင္းမရွိပါသျဖင့္ ဥ႔ေဒအရတည္ ေထာင္ထားသည့္စိုက္ခင္းျဖစ္ပါက ဥပေဒအရအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ ေမးျမန္းေသာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ေျမျပင္တြင္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ မည္ကဲ့သို႔ထိန္းေက်ာင္းသြားမည္ကို သိရွိ လိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္ က က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေကာ္မတီ(၃)ခုရွိၿပီး June Cement Industry Limited ႏွင့္ Myanmar-Korea Cement Group Company Limited ယင္းကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားဌာနဆိုင္ရာ၏လိုအပ္ ေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားမျပည့္စံုသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေႏွာင့္ေနွးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လံုး၀လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းမဟုတ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔တို႔မွလည္း ႏွစ္စဥ္ပံုမွန္ ကြင္းဆင္းႀကီးၾကပ္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။  ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀တြင္ Construction Period ကုန္ဆံုးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုမၸဏီေတြကို ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးတဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း မရွိဘူးဆိုတဲ့သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ိဳးေပးဖို႕ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ၊ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေျမျပင္ တြင္ ဘာမွမလုပ္ဘဲ Permit ကိုင္ထားၿပီး (၃)ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ သက္တမ္းတိုးတယ္ဆိုသည့္ ကိစၥသည္ ယုတၱိေဗဒမဆန္သည့္ကိစၥျဖစ္၍ ၄င္းကိစၥမ်ိဳးကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ထိေရာက္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ေပးဖို႔အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးမွ ကုမၸဏီမွလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိကို MIC ရဲ႕သက္တမ္း(၃)ႏွစ္ျပည့္မွသာ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္၍ရမွာျဖစ္ၿပီး (၃)ႏွစ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ MIC ရဲ႕ Permit ကိုရယူထားသည့္ ကုမၸဏီအေနနဲ႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက MIC က လုပ္ငန္း(၃)ႏွစ္ၿပီးလို႔ သေဘာထားေမးျမန္းလာသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိလွ်င္ မရွိဟု သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးသြားမွာျဖစ္သလို လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားလွ်င္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္ေဆာင္ရြက္ထားတယ္ဆိုတာ ကိုသေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိသည့္ကုမၸဏီ အား ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ထားပါေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားပါသည္။

(ဂ)     စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးမွ တင္သြင္းေသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာလ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)တို႔မွေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးမွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ဃ)   စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးမွ တင္သြင္းေသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာလ်ာထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊

(င)     မြန္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ႀကီးမွ တင္ျပေသာ မြန္ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေသာ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ႀကီး မွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊

(စ)     မြန္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ႀကီးမွ တင္ျပေသာ မြန္ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွမွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊

(ဆ)    မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းမင္းေအာင္မွ တင္ျပေသာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစီရင္ခံကို လႊတ္ေတာ္တြင္မွတ္တမ္းတင္ထားရွိမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေၾကညာ ျခင္း၊

(ဇ)     မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့မွ ေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၉.၅.၂၀၁၉)ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) ညေန (၄)နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊

(စ်)     ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳင္ရတနာေစ်းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမွ မြန္ျပည္နယ္ေစ်းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးလုပ္ငန္းသို႔ တည္ေနရာေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြလႊဲေျပာင္းသံုးစြဲျခင္း ကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)တို႔မွ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္မွရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ယင္းကိစၥတင္ျပျခင္းအား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  ေန႔လည္  (၁၂ း ၃၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဆ႒မေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၁၀.၅.၂၀၁၉)ရက္ (ေသာၾကာေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။