4247

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ဆ႒မေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၀ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ဆ႒မေန႔)ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၂၅)ဦး တက္ ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ –

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၂)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ ေမးျမန္းေသာ သထံုၿမိဳ႕တြင္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအာဇာနည္ေက်ာက္တိုင္ေျမ ေနရာအား သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ သတ္မွတ္ၿပီးလွ်င္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခ်က္အရ သထံုၿမိဳ႕၊ ေနမိႏၵရ ဘုရားလမ္းေဘး၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရံုးအနီးရွိ ေျမကြက္ေနရာ(၃.၂၇) ဧကခန္႔တြင္ အာဇာနည္ဗိမာန္ေနရာအသံုးျပဳရန္ လ်ာထားခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ လ်ာထားမည့္ ေနရာတြင္ အာဇာနည္ေက်ာက္တုိင္(သို႔မဟုတ္)ဗိမာန္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး စည္ပင္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ရရွိၿပီးပါက နီးစပ္ရာဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ပံုေငြထည့္သြင္းလ်ာထားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

(၂)    ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္း က မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏို္င္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ (၇.၇.၂၀၁၇) ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၅၂/၂၀၁၇)အရ မြန္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္မႈေကာ္မတီအား ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးအပ္၍ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း မ်ားအားစိစစ္အတည္ျပဳ၍ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ ေစခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ နည္းဥပေဒ ၁၅၅(ဂ)အရ မြန္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ၏ (၁.၂.၂၀၁၈)အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁/၂၀၁၈ ျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ အတည္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ၾကပ္မတ္ရန္ အတြက္ မြန္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ ေပးအပ္ၿပီး ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေရွွာင္တခင္စစ္ေဆးျခင္း၊ အခါအားေလ်ာ္စြာစစ္ေဆးျခင္း တို႔ျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔(သို႔မဟုတ္) အတည္ျပဳမိန္႔ရရွိထားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) မမွန္မကန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိပါက ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ဦးစားေပးစက္မႈလက္မႈက႑(၉)ခုေအာက္ရွိ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာစက္ရံုမ်ားအား သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ ေရးဆြဲတင္ျပရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္အျပင္ ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ျပည္နယ္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအား သတိေပးစာထုတ္ျပန္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ခ်ထားေပးေသာ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လုပ္ငန္းယာယီရပ္စဲေစျခင္း၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)     မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေရးကိစၥတင္ျပျခင္းတို႔ကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊

(ဂ)    မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ တင္ျပစာႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေရးကိစၥ တင္ျပျခင္းတို႔ကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊

(ဃ)   မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္တြင္မွတ္တမ္းတင္ထားရွိ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊

(င)     မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ား(မူၾကမ္း) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ရက္ေပါင္း(၉၀)အတြင္း ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊

(စ)     ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့စဥ္အတြင္း သံုးႏႈန္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္ႏွင့္မေလ်ာ္ကန္သည့္ စကားရပ္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးမွ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းႏွင့္ ယင္းအႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ အတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  ေန႔လည္  (၁၁း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပျခင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း။