4467

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း(၂/၂၀၁၉) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္)

၁။ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း(၂/၂၀၁၉) ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္( ၂၉ )ဦး တက္ ေရာက္ၾကပါသည္။
၂။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-
(က) မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွေပးပို႔လာေသာ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တို႔အရ “ျပည္နယ္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီးဌာန” ၀န္ႀကီးအျဖစ္အဆိုျပဳ အမည္စာရင္းအား လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊
၃။ အစည္းအေ၀းကို နံနက္(၁၀း၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း(၂/၂၀၁၉) (ဒုတိယေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၁၈.၇.၂၀၁၉)ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။