4858

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ဆ႒မေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂ ရက္ )

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဆ႒မေန႔) ကို  နံနက္(၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀း သို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၁)ဦး အနက္( ၂၆)ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္က်င္းပေၾကာင္း ေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)    ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ တင္သြင္းေသာ ‘‘ မြန္ျပည္နယ္ သဘာ၀ေဘးၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္အေပၚ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ၀မ္းသာ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ ပိုမို အားေကာင္းေစေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို’’ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕ နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊  မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ေဒၚခင္မ်ဳိးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္စြာဦး၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊  ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)တို႔မွေဆြြးေႏြးၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္းမွ သေဘာထားရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊

(ခ)     ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ တင္သြင္းေသာ ‘‘ မြန္ျပည္နယ္ သဘာ၀ေဘးၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္အေပၚ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ၀မ္းသာ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း အဆို’’ အား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္   “သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ပိုမိုအားေကာင္းေစေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို” အား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊

(ဂ)     မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး အစားထိုးျခင္း၊ ေကာ္မတီသက္တမ္းတိုးႁမွင့္ေရးကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္အတည္ျပဳျခင္း၊

(ဃ)    မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ အစားထိုးတာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္း၊ ေကာ္မတီ၀င္ႏွစ္ဦး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္အတည္ျပဳျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  နံနက္( ၁၁း၃၅ ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (သတၱမေန႔) က်င္းပမည့္ရက္ကို (၇.၁၀.၂၀၁၉)ရက္ (တနလၤာေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀)

နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။