5092

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပထမေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ပထမေန႔)ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၁)ဦး
အနက္ (၂၉)ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)    ကတိသစၥာမျပဳရေသးေသာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ခြင့္ပန္ၾကား ျခင္းႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳလႊာေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊

(ခ)    ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း()ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ Post Primary Teacher Training (PPTT) ေက်ာင္းဆင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ခန္႕အပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္းက (PPTT) ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားခန္႕အပ္ျခင္း ကိစၥသည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန၏မူဝါဒအရ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းသက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ခန္႕အပ္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၂) ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကေၫွာ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကေၫွာ္ေက်းရြာရွိ ကေၫွာ္-ကူးတို႔ဆိပ္အမွတ္(၃)တံတားအား အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရန္ပံုေငြတင္ျပေတာင္းခံၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္း အေနျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (Revised Estimate) (သို႕မဟုတ္) အေထြေထြ ပိုလွ်ံရန္ပံုေငြ (General Reserve Fund) (၂)ခုမွ သင့္ေလ်ာ္ရာ(၁)ခုတြင္ ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)     ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွ ေမးျမန္းေသာ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္လွာအထက္တန္းေက်ာင္းခြဲကို အထက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ တိုးႁမွင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္းက ေနျပည္ေတာ္သို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကား ပါသည္။

(၄) ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွွ ေမးျမန္းေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ေအာက္လမ္းမႀကီးတြင္ လမ္းမီးမ်ားတပ္ဆင္ရန္က်န္ရွိေနရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က မီးတိုင္လဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ မီးႀကိဳးလဲလွယ္ျခင္းကို ဘတ္ဂ်က္တြင္ထည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၅)    ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွ ေမးျမန္းေသာ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘန္႔ေဘြးကုန္းေက်းရြာ၊ မုက်ိရွိသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာေနအိမ္(၂)လံုးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ကိုသိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္းက  သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးမႈမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ မလတ္ေတာင္ၿပိဳက်ရာတြင္ ျပဳလုပ္ေပး သကဲ့သို႔ လမ္း၊ ေရ၊ မီး၊ အိမ္ အစရွိသည့္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး မုက်ိရြာတြင္ ဘာေၾကာင့္မလုပ္ေပးသလဲဟုေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးကသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ခံစားရာတြင္ ျပင္းထန္မႈေပၚမူတည္၍ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုက်ိရြာကိစၥကို အစိုးရအဖြဲ႕ Cabinet သို႔တင္ျပၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားပါသည္။

(၆)     ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကေလာ့ေသာ့ေက်းရြာရွိ လယ္သမားမ်ားမွ လိုအပ္ေနေသာေရေျမာင္းမ်ားအား မိုးမက်မီေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ မည္သည့္ ရန္ပံုေငြျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္နည္းဟုေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက မိုးရာသီမတိုင္ခင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပိုလွ်ံရန္ပံုေငြ(သို႔မဟုတ္) ျပဳျပင္ၿပီးခန္႕မွန္းေျခေငြစာရင္း(သို႔မဟုတ္)အျခားတစ္ခုခုႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး အစိုးရ အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(ဂ) “က်ားေဖာင္/ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လူကုန္ကူးခံရမႈ/ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားမရွိေစေရးႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ာစနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို ’’ အား ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္()မွ တင္သြင္းၿပီး ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()က လက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၆.၂.၂၀၂၀)ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔)တြင္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

(ဃ)    မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆)လပတ္အစီရင္ခံစာအား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္ မွတင္သြင္းျခင္း၊ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၆.၂.၂၀၂၀)ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔)တြင္  အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

၃။       အစည္းအေ၀းကို  နံနက္(၁၁း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ဒုတိယေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၇.၂.၂၀၂၀)ရက္ (ေသာၾကာေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။