5103

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္မွန္အစည္းအေ၀း (ဒုတိယေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဒုတိယေန႔)ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၁)ဦး
အနက္ (၂၉)ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း()ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ခ်မွတ္ ထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားလိုက္နာရန္ႏွင့္ လိုက္နာမႈမရွိေသာ လိုင္စင္မဲ့ငါးဖမ္း ပိုက္ေလွမ်ားအား မည္သို႔အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက ငါးဖမ္းေလွမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရရွိေသာအခြန္အခမ်ားကို စနစ္တက်ေကာက္ခံျခင္း၊ သတ္မွတ္ ထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီလိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ကမ္းနီးကမ္းေ၀းငါးဖမ္းေလွ(၁၂၄၄)စီး ကို မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္ ေပးထားၿပီး သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ညီၫြတ္မႈရွိ၊ မရွိကို ျပန္လည္စိစစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီစစ္ၿပီးရရွိလာေသာ အခ်က္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕သို႔တင္ျပ၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာပါက မည္ကဲ့သို႔အေရးယူေဆာင္ရြက္ မည္နည္းဟုေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက ငါးဖမ္းပိုက္ေလွမ်ားကို ကမ္းေ၀း၊ ကမ္းနီးဟူ၍ (၂)မ်ိဳး ခြဲထားေၾကာင္း၊ ကမ္းေ၀းကို သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒႏွင့္အညီအေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ကမ္းနီးမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က တိုက္႐ိုက္စီမံကြပ္ကဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ပင္လယ္ျပင္ ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒမွာ နည္းဥပေဒမထြက္ရွိေသးလို႔ ကမ္းေ၀းအတြက္ နည္းဥပေဒလိုအပ္ပါ ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္၊

(၂)     ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္()မွ ေမးျမန္းေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရပိုင္းေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေသာ ေကာ့တြန္၊ ေကာ့ေပါက္၊ ေကာ့စိ္န္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ မီးလင္းေရးလုပ္ငန္း၏အေျခအေနကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်စ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္း ကကိုးရီးယားႏိုင္ငံမွ (၂.၈၃)သန္းတန္ဖိုးရွိ စပါးခြံေလာင္စာသံုး ကိုယ္ပိုင္စြမ္းအင္သံုးမီးစက္လွဴဒါန္းမည့္ကိစၥမွာ စပါးခြံေလာင္စာ သံုးစြဲ ရျခင္းေၾကာင့္ ဓာတ္အားခဏသာရရွိႏိုင္ၿပီး ေရရွည္တြင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ ၀န္ထုပ္ ၀န္ပိုးျဖစ္လာႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ စပါးခြံရရွိႏိုင္ေရးအခက္အခဲျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေရရွည္ အတြက္စဥ္းစားရျခင္းေၾကာင့္ႏွင့္  မီးလင္းေရးစီမံကိန္းအစား မြန္ျပည္နယ္၏ အျခားေဒသ သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိပါေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္း အေနျဖင့္ စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းရျခင္းအေၾကာင္းအရင္း၏ အဓိကအခ်က္ကိုသိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ေရရွည္အက်ိဳးကိုစဥ္းစားၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးမပါပါ ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမွာကိုးရီးယားႏိုင္ငံတင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိထားၿပီး Project Course အားနည္း၍ ျဖစ္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္၊

(၃)     ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္
အမွတ္
(၂)မွ ေမးျမန္းေသာ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကေလာ့ေက်းရြာရွိ ေတာင္ၿပိဳမႈေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားေသာ လူေနအိမ္(၈)လံုးႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း က ေတာင္ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ခံစားခဲ့ရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရးအေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားေသာလူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (၃)ေက်ာင္းတို႔အား ေဘးလြတ္ရာေနရာေဒသသို႔ေျပာင္းေရႊ႕လိုျခင္းရွိ၊ မရွိေမးျမန္းခဲ့ ေၾကာင္း၊ လူေနအိမ္(၈)လံုးမွ ေဘးလြတ္ရာေျမေနရာတြင္ ေနထိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ရာ သင့္ေတာ္ သည့္ေျမေနရာတြင္ ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္ေရး အစိုးရအဖြဲ႕သို႔တင္ျပ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကား ခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ေန႔ရက္အား အတိအက်သိရွိလိုပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေနအိမ္(၈)လံုး၏မိသားစုမ်ားသည္ အျခားမိသားစု မ်ားႏွင့္မွီခိုေနခိုင္ရပါေၾကာင္း၊ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး သင့္တင့္ေသာႏႈန္း ထားရွိသည့္ အေဆာက္ အဦ၊ လမ္း၊ မီး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက အနီးစပ္ဆံုး အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရရွိပါက အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္၊

(၄)    ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွွ ေမးျမန္းေသာ သထံုၿမိဳ႕၊ သိမ္ဆိပ္ရပ္ကြက္၊ ငါးၾကင္းအင္းေက်းရြာရွိ အေျခခံပညာမူလတန္း (လြန္)ေက်ာင္းအား အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း က ငါးၾကင္းအင္း ေက်းရြာရွိ အေျခခံပညာမူလတန္း (လြန္)ေက်ာင္းအား အဆင့္ႁမွင့္တင္ေပးျခင္းကိစၥအား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ပညာေရးဌာနမွတင္ျပခဲ့ျခင္းမရွိပါ၍ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ပါ၀င္ႏိုင္ေရးအခ်ိန္မီတင္ျပသြားရန္ ပညာေရးဌာနသို႔အေၾကာင္းၾကား ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္၊

(၅)    ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွ ေမးျမန္းေသာ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိေက်းရြာမ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္တံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌး က ေမးျမန္းထားေသာလုပ္ငန္း(၅)ခုမွာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနရန္ပံုေငြတြင္ပါ၀င္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ပါ၀င္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိမႈေပၚမူတည္၍ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေျဖၾကားမႈမွာတိက်မႈမရွိပါ၍ မည္သည့္ဘတ္ဂ်က္တြင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္နည္းဟုေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက လုပ္ငန္း(၅)ခု ၏ခန္႕မွန္းကုန္က်ေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း(၈၀၀၀)ေက်ာ္ ျဖစ္ပါ၍ အစိုးအဖြဲ႔သို႔တင္ျပၿပီးမွ တိက် ေသာအေျဖကို ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း(၅)ခုမွ မည္သည့္လုပ္ငန္း(၃)ခုကို တိတိက်က်လုပ္ေပးႏိုင္မည္နည္းဟုေမးျမန္းရာ  ၀န္ႀကီးမွမိုးရာသီမတိုင္ခင္မွာလုပ္ငန္း(၁)ခုကိုေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္က်န္ရွိ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕(Cabinet)သို႔ တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္၊

(၆)     ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္()မွ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိ၀င္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား အစိုးရသက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ လုပ္ငန္းအားလံုးၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိသိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္က ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းထိ အဆို (၄၈)ခု၊ ေမးခြန္း (၄၉၄)ခုရွိခဲ့ၿပီး ကတိ၀င္ခဲ့ေသာေမးခြန္း(၂၉၆)ခုရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေမးခြန္း (၁၄၅)ခုမွာ ၿပီးျပတ္ခဲ့ၿပီး ေမးခြန္း(၁၅၁)ခုမွာက်န္ရွိေနၿပီး က်န္ရွိေသာေမးခြန္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္၀န္ႀကီးမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ကတိမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရတိုေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား ရွိသလို ေရရွည္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ ေရတိုေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္၊

(ခ)    မြန္ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဆိုင္ရာ လ်ာထားခ်က္အား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္ မွတင္သြင္းျခင္း၊ လ်ာထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၇.၂.၂၀၂၀)ရက္ (ေသာၾကာေန႔)တြင္  အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

(ဂ)     မြန္ျပည္နယ္စာၾကည့္တိုက္မ်ားဥပေဒၾကမ္းအား ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွတင္သြင္းျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၇.၂.၂၀၂၀)ရက္ (ေသာၾကာေန႔)တြင္  အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ ျဖစ္သည္။

(ဃ)    မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ အစားထိုးဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥ တင္ျပျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊

(င)     မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္စိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥ ရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ အစားထိုးဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳ ျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  နံနက္(၁၁း၄၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၁၀.၂.၂၀၂၀)ရက္ (တနလၤာေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။