5118

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္)

၁။       ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(တတိယေန႔)ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၁)ဦး
အနက္ (၂၇)ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း()ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁) ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအား အစိုးရအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထား သည္ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္း ကမြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာ(၅)ေစာင္တင္သြင္းထားၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရွိၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ေပးပို႔ထားေၾကာင္း၊ အစီရင္ခံစာ တြင္ က်ဳိက္ထီး႐ိုးသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ အမႈိက္ကင္းစင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ မည့္အစီအမံကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ စီမံခ်က္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ Star High Co.,Ltd မွ ေသာင္တူးျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာမွာ အစိုးရအဖြဲ႕အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္ အကူျပဳပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ား အတိုင္း မည္ကဲ့သို႔ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္ႏိုင္မည္နည္းႏွင့္ Star High Co.,Ltd မွေသာင္တူး ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကမ္းၿပိဳျခင္းမ်ားအား အစိုးရမွမည္ကဲ့သို႔ တာ၀န္ယူႏိုင္ မည္နည္းဟုေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက အစီရင္ခံစာပါ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈအားနည္းခဲ့ လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရအေနနဲ႔ ထိေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)     ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္()မွ ေမးျမန္းေသာ မြန္ျပည္နယ္(၁၀)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပညာေရးဌာန စာသင္ေက်ာင္းမ်ားရွိ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားလစ္လပ္ေနျခင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလို ေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း ကပညာေရးဌာန ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္မႈကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာမွ ၫႊန္ၾကားမႈျပဳမွသာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္
ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနသို႔ေတာင္းဆိုေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက အစီအစဥ္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ လစ္လပ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ဦးစြာျဖည့္ဆည္းၿပီးမွသာ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႕ထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)     ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္
အမွတ္
()မွ ေမးျမန္းေသာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းေက်းရြာစက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား ထုတ္ျပန္သည့္အမိန္႕၊ သတ္မွတ္ခ်က္၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္း ကေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ရွိ ေရးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာစက္သံုး ဆီအေရာင္းဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႕မွတ္ (၅၂၁/၂၀၁၉)အရထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စက္သံုးဆီအေရာင္ဆိုင္လိုင္စင္ရရွိေရး ေလွ်ာက္ထား ရမည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားအား ျပည္နယ္ေရနံႏွင့္ေရနံအေရာင္းဌာနမွ ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္နယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး အရာရွိရံုးမွ စက္သံုးဆီကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း အေျခခံသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ၿပီး ေက်းရြာ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ လိုင္စင္ဆိုင္ရာအမိန္႕အား ရွင္းလင္းေျပာၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း အျမန္ဆံုးလိုက္နာရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး၊ လိုင္စင္အျမန္ဆံုးခြင့္ျပဳထုတ္ေပး ႏိုင္ေရး ႀကီးၾကပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားရွိပါက ျပည္ေထာင္စုလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနသို႔  တင္ျပေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၄)    ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွွ ေမးျမန္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္အသံုးျပဳေနေသာစက္ယႏၲရားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလို ေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနေသာစက္ယႏၲရားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပး၍ မရပါေၾကာင္း၊ ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရး အငွားယာဥ္အျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ပးထားေသာ္လည္း ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရးလိုင္စင္ထုတ္ ေပးျခင္းမရွိပါေၾကာင္၊ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ စက္ယႏၲရား မ်ားအား တင္သြင္းခြင့္ရွိေသာ္လည္း MIC မွစိစစ္ၿပီးမွသာ အေကာက္အခံကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိပါေၾကာင္း၊ စိစစ္ခ်က္ႏွင့္မကိုက္ညီဘဲ တင္သြင္းလာေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအား ဒဏ္ေငြ တပ္႐ိ္ုက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားကို စိစစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းရာ ၀န္းႀကီးက အဓိကအားျဖင့္ ယာဥ္၊ ယႏၲရားမ်ားစိစစ္ရာမွာ ခိုင္မာအားေကာင္း ေသာဥပေဒရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒအရ (ကညန)မွ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္၍မရႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ MIC မူအရ ေျဖေလွ်ာ့ၿပီး တင္သြင္းခြင့္ရွိပါေၾကာင္း၊ အေကာက္ခြန္ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူရန္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ Cabinet ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္း (၂)အေနျဖင့္ အေကာက္ခြန္ဥပေဒအရအေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက လက္ရွိျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၅)    ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွ ေမးျမန္းေသာ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကေလာ့ေသာ့ ေတာင္ပကြင္းတြင္ စပါးမ်ားပိုးက်ေနျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌး က မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကေလာ့ေသာ့ ေတာင္ပကြင္းတြင္ စပါးမ်ားပိုးက်ေနျခင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္မီအေၾကာင္းၾကားမွသာ ကြင္းဆင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုျဖစ္စဥ္မွာ ေအာင္ေရမရွိျခင္းေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ားပညာေပးပြဲသို႔လာေရာက္၍ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္မွာၾကားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ မည္ကဲ့သို႔ကာကြယ္ ႀကီးၾကပ္ေပးႏိုင္မည္နည္းႏွင့္ ေျဖဆိုသြားသည့္အေျဖကို ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာထိ တိတိက်က်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္နည္းဟု ေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပညီ သိရွိႏိုင္မွသာ ကြင္းတာ၀န္ခံမွေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္ၿပီးမွ လာေရာက္တင္ျပတဲ့အတြက္ အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ေပး၍မရပါေၾကာင္း၊ ေတာင္သူ မ်ားအေနျဖင့္လည္း တာ၀န္သိမႈလိုအပ္သလို မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း တာ၀န္ခံႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ေျမဆီလႊာကိုစိစစ္ၿပီး မိုးရာသီမေရာက္ခင္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အေျဖထုတ္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ယခုႏွစ္ကဲ့သို႔မျဖစ္ေစေရး စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနသို႔ လမ္းၫႊန္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၆)     ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္()မွ ေရးျမစ္ အတြင္းသဲ၊ ေက်ာက္စုပ္ယူေနေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးေနထြဋ္ဦး ကျမစ္သဲ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလွ်ာက္ထားလာပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ သေဘာထားေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာမႈရွိ၊ မရွိကိုလည္းတာ၀န္ယူႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္မွလည္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး လိုက္နာမႈမရွိပါက ထိေရာက္စြာအေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုလည္းျပဳလုပ္ၿပီး စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားေပၚေပါက္ပါက အေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)    ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္()မွတင္သြင္းထားသည့္“က်ားေဖာင္/ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း ေရလုပ္သား မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လူကုန္ကူးခံရမႈ/ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ား မရွိေစေရးႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ာစနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို ’’ အား အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)တို႔မွေဆြးေႏြးျခင္းခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ဦးထြန္းေဌး၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးမွ သေဘာထားရွင္းလင္းတင္ျပ ျခင္း၊ အဆိုရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ယင္းအဆိုအား အစည္းအေ၀း(အ႒မေန႔)တြင္ အဆံုးအျဖတ္ရယူသြားရန္ျဖစ္သည္။

(ဂ)     “ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူမွ ေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္အစီရင္ခံစာ ”အားတင္ျပျခင္း၊  အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၁၀.၂.၂၀၂၀)ရက္ (တနလၤာေန႔) တြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

(ဃ)    မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ အစားထိုးဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  မြန္းလြဲ(၁၂း၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (စတုတၳေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၁၁.၂.၂၀၂၀)ရက္ (အဂၤါေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။