5121

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (စတုတၳေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၁)ဦး
အနက္ ( ၂၇ )ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း()ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁) ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ အေမရိကန္ေဆးရံု(ကေလးေဆးရံု)ရွိ အကူ၀န္ထမ္းမ်ား၏တာ၀န္ေပါ့ေလ်ာ့မႈမ်ားအား ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း က အေမရိကန္ေဆးရံု(ကေလးေဆးရံု)တြင္ ကုသေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားခြဲေ၀ခ် ထားရာ အကူ၀န္ထမ္းမ်ားက မီးယပ္သားဖြားလူနာပို႔ေဆာင္ရာတြင္ သက္သာစြာသြားလာ ႏိုင္ေရး ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ တာ၀န္ခ်ိန္မွာ တာ၀န္က်ရာေနရာတြင္ မရွိပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္ေရး ၾကပ္မတ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)     ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္
အမွတ္
()မွ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မိန္ဗလာေတာင္တြင္ ေျမတူးေဖာ္ေနသည့္ ကိစၥအား သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ ကRoyal Eagle Myanmar Development Co;Ltd မွ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳပါရန္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပလာပါသျဖင့္ ကုမၸဏီႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ၫွိႏႈိင္းခြင့္ျပဳခဲ့ရာ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေရွးေျပးစူးစမ္းမႈအားခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး လံုျခံဳေရးကိစၥ အားေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ပိတ္သိမ္းသြားရန္ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီသို႔ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာေကာ္မတီအေနနဲ႕လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင္မေျပပါက ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရး စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ရာ ဆက္စပ္
ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေရွးေျပးစူးစမ္းမႈအား မည္သည့္ကာလအပိုင္းအျခားထိ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသနည္း ႏွင့္ေျမတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ပါ၀င္ျခင္းရွိပါသလား၊ ယခုကုမၸဏီေရာ ခြင့္ျပဳထားပါသလား ခြင့္မျပဳပါက မည္ကဲ့သို႔အေရးယူမည္နည္းဟုေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက ၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္းမွ ၂၀၁၉ ႏွစ္ကုန္အထိ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေျမတူးေဖာ္ျခင္းမွာ ေရွးေျပးစူးစမ္းမႈဟုဆိုကတည္းက ပါ၀င္တာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တူးေဖာ္ႏိုင္ေရးအဘက္ဘက္က ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾက တဲ့အတြက္ ကုမၸဏီကလည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွာ စူးစမ္းကာလမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ထပ္ၿပီးတူးေဖာ္ခြင့္ကို မည္ကဲ့သို႔ခြင့္ျပဳခဲ့သနည္းဟု ေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက ထူးျခားသည့္ ရလဒ္မရွိတဲ့အတြက္ ျပန္လည္ပိတ္သိမ္းေတာ့မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၃)     ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တြဲလံုးတပ္ဆင္ထားသည့္ ေဆာင္းေဘာက္လုပ္ငန္းကားမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး ေနထြဋ္ဦး ကအသံခ်ဲ႕စက္ဖြင့္ခြင့္ျပဳျခင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ- ၇ အား သိရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ ပါက ပုဒ္မ- ၂၇ႏွင့္အညီ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို ျပည္သူလူထုမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕သိရွိရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳရန္တင္ျပလာပါက နည္းဥပေဒ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ၿပီး ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ မညီၫြတ္ပါက ရပ္နားေစျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္မႈမရွိေစေရး စသည့္အေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္အျပင္ အသိပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ တိတိက်က် ၫႊန္ၾကားေစ ခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား နမူနာအေရးယူၿပီး ေနာက္ေနာင္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းမရွိေစေရး လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အစီစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက တိက်သည့္သက္ေသ ယူထားၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အကူအညီေတာင္းရန္ႏွင့္ ျပတ္ျပတ္သားသားအေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၄)    ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွ ေမးျမန္းေသာ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ႏိုင္ၿပိဳင္ေက်းရြာသုသာန္ေျမကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလို ေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က မွိန္ကနိမ္းရြာဦးတြင္ သခႋ်ဳင္းေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ဆံုးျဖတ္ထားျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊ မွိန္ကနိမ္းရြာသည္ စည္ပင္နယ္နိမိတ္ျပင္ပတြင္ တည္ရွိပါေသာေၾကာင့္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္းၿပိဳင္ေက်းရြာသခႋ်ဳင္းေျမမွာ ေျမစာရင္းေျမပံု မွတ္တမ္းမ်ားတြင္မပါရွိၿပီး မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရ မွိန္ကနိမ္းရြာဦးတြင္ သခႋ်ဳင္းေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ မီးသၿဂိဳလ္စက္ျပဳလုပ္ ေပးရန္ လမ္းၫႊန္ခဲ့ပါ၍ စိစစ္ေနဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားလည္းေျပာင္းလဲ လာၿပီးျဖစ္၍ ရြာတြင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ျဖတ္၍ သယ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားရာ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ လက္ရွိသခႋ်ဳင္းေျမတြင္ မီးသၿဂိဳလ္စက္ျပဳလုပ္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အား႐ုပ္သိမ္းေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက သခႋ်ဳင္းေျမအေဟာင္းရွိပါက မွတ္တမ္းမွတ္ရာရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ၏တင္ျပခ်က္အား ေလ့လာ၍ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တာကို ေဆာင္ရြက္ရတဲ့အတြက္ စိစစ္ေနရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၅) ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွ ေမးျမန္းေသာ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဖံဖ-ထန္းပင္ကုန္းလမ္းေပၚရွိ အမွတ္(၁)တံတားအား အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိသိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က ဖံဖ-ထန္းပင္ကုန္းလမ္း ေပၚရွိ လက္ရွိတံတားမွာကြန္ကရစ္တံတားျဖစ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တင္ျပၿပီးရန္ပံုေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၆)     ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွ ေမးျမန္းေသာ  မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ လက္မႈလယ္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာသို႔ကူးေျပာင္းရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိသိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌး က ႏွစ္စဥ္လယ္ယာေျမမ်ားကို အဆင့္ႁမွင့္ေပး လ်က္ရွိၿပီး မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မွိန္ကနိမ္းကြင္းႏွင့္ ေကာ့ပရံကြင္းမ်ားရွိလယ္ယာေျမမ်ားကို ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္တင္ျပၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)    စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္ မွတင္သြင္းခဲ့သည့္ “ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆)လပတ္အစီရင္ခံစာ ” အား အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ေဒၚျမသိဂႌေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)တို႔မွေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အေပၚ ဦး၀ဏၰေက်ာ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးမွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊

 

 

(ဂ)     “ မြန္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ ”အား ဦးခင္ေမာင္ႀကီး၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ မွတင္ျပျခင္း၊  အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး လိုသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၁၁.၂.၂၀၂၀)ရက္ (အဂၤါေန႔) တြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  မြန္းလြဲ(၁၁း၅၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပဥၥမေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၁၃.၂.၂၀၂၀)ရက္ (ၾကသပေတးေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။