5128

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပဥၥမေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း( ပဥၥမေန႔ )ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၁)ဦး
အနက္ (၂၈)ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၆)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုံၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊ သထံုတံတားလမ္း အိမ္အမွတ္(၁၄)အႏၲရာယ္ရွိေနအိမ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က အႏၲရာယ္ရွိေနအိမ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍  ဖယ္ရွားရန္တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္ လည္း လိုက္နာခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ထိေရာက္စြာအေရးယူသြားရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရးစီစဥ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္၊

(၂)     ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားခန္႕ထားျခင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလို ေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း က မုဒံုၿမိဳ႕တြင္ တြဲဖက္ခန္႕ထားသည့္ေက်ာင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ တာ၀န္ရွိသူအဆင့္ဆင့္မွ တာ၀န္ခံ၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခန္႕ထားလ်က္ရွိေၾကာင္းေျဖၾကားရာ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေန ျဖင့္ ခန္႕ထားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ေျမျပင္ႏွင့္ကြဲျပားျခားနားေနပါ၍ ေနာက္ေနာင္ယခုကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစေရးမည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္းဟုေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)     ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ ေမးျမန္းေသာ ေရးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ဘက္ ေခါဇာၿမိဳ႕ႏွင့္ဓနိၾကာရြာတို႔သြားေသာလမ္း၊ တံတား မ်ား ပ်က္စီးေနသည္ကိုမြန္ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္  ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိသိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးေနထြဋ္ဦး က ေက်းလက္ေဒသလမ္းမ်ားအားႏွစ္စဥ္အပိုင္းလိုက္ ေဖာက္လုပ္ ေပးလ်က္ရွိၿပီး ေခါဇာၿမိဳ႕ႏွင့္ ဓနိၾကာရြာတို႔သြားေသာလမ္းပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမယာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္၊

(၄) ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွွ ေမးျမန္းေသာ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းတင္ဒါကိစၥမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈမူဝါဒ၊ အစီအမံမ်ားကိုသိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္ က လုပ္ငန္းတင္ဒါကိစၥမ်ားအား တင္ဒါေရြးခ်ယ္မႈ မူဝါဒ (၁/၂၀၁၇)အရ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမလိုက္နာတာကို မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းေက်ာင္းမည္နည္းဟုေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို  စိစစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၅)    ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မွိန္ဂနိမ္းေက်းရြာႏွင့္ ဝဲကလိေက်းရြာေက်းလက္ေဆးေပးခန္း ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ေျမေနရာေတာင္းခံထားျခင္း၊ ေဆးေပးခန္းေဆာက္လုပ္ျခင္းကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  လူမူေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း က ေဆးေပးခန္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေျမေနရာရွာေဖြလ်က္ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လည္းဖြင့္လွစ္ခြင့္တင္ျပထားပါေၾကာင္း၊ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားလာမႈ မရွိေသးပါ၍  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ အမီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးမည္ကဲ့သို႔ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္မည္နည္းဟုေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက ေျမေနရာအခက္အခဲျဖစ္ေနပါ၍ ေျမေနရာ ရရွိပါက အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ထပ္ဆင့္ဆက္စပ္ေမးခြန္း အေနျဖင့္ ရြာ(၂)ရြာရွိ ေျမမ်ားမွာ အစိုးရစီမံခန္႕ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေက်းရြာပိုင္ေျမမ်ားျဖစ္ပါ၍ အျမန္ဆံုး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက ေျမယာကိစၥအား ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွတဆင့္ တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ အေၾကာင္းၾကား ထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၆)     ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ေမးျမန္းေသာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေဒသအႏွံ႔အျပားရွိက်ဴးေက်ာ္တဲမ်ား ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က က်ဴးေက်ာ္ဆိုင္(၁၀)ဆိုင္ရွိၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ ဖယ္ရွားေပးရန္ သတိေပးစာမ်ားထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း၊ ကာယကံရွင္မွလည္း ေျပာင္းေရႊ႕ ဖယ္ရွားေပးမည္ဟု ၀န္ခံကတိျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးထားပါေၾကာင္း၊ မဖယ္ရွားပါက စည္ပင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္က ထိထိေရာက္ေရာက္မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ နည္းဟုေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက လမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီးဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)    ဦး၀ဏၰေက်ာ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး မွတင္သြင္းထားသည့္ “ မြန္ျပည္နယ္၏၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဆိုင္ရာလ်ာထားခ်က္ ’’ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျခင္း၊

(ဂ)     မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ အစားထိုး ဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  မြန္းလြဲ(၁၁း၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ဆ႒မေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၁၄.၂.၂၀၂၀)ရက္ (ေသာၾကာေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။