5135

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ဆ႒မေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္)

၁။       ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဆ႒မေန႔)ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၁)ဦး
အနက္ (၃၀)ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း()ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ Noval Coronavirus (2019-nCoV) ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ အဆုတ္ေရာင္ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း က Noval Coronavirus ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီး ဌာနမွ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ သံသယလူနာမ်ားေတြ႕ရွိပါက သတင္း ပို႔ရန္ၫႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏လမ္းၫႊန္ခ်က္ မ်ားကို ထပ္ဆင့္ၫႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈကို အဆင့္ဆင့္ သတင္းပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားႏွင့္ Surgical Mask မ်ားေ၀ငွၿပီး အသိပညာေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ ထားရွိေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားလည္း အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ သံသယလူနာမ်ားမေတြ႕ရွိေသးေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ အျခား က်န္ရွိေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ၊ N 95 Mask ကို လံုေလာက္ေအာင္ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိႏွင့္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ သံသယလူနာရွိသည္ဟု ၾကားသိရၿပီး ဟုတ္၊ မဟုတ္ ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးပါရန္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၀န္ႀကီး ေကာလဟာလသတင္းမ်ားကိုမယံုၾကည္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးက အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ ယံုၾကည္ ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ N 95 Mask မ်ားရရွိႏိုင္ေရး ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၂)     ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္
အမွတ္
()မွ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာ့ကနင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရြာသစ္ေက်းရြာႏွင့္ကြမ္က်ိဳက္လမ္း၀ (ရန္ကုန္-ၿမိတ္)  အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးကို ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ေျမသားလမ္း အား ကတၱရာလမ္းအျဖစ္အဆင့္ႁမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္  က ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရန္ပံုေငြတင္ျပေတာင္းခံၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၃)     ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္()မွ ေမးျမန္းေသာ စားသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစေရးအတြက္ မြန္ျပည္နယ္အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကိုမည္သို႔ စစ္ေဆး ထိန္းေက်ာင္းေနသည္ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ထိန္လင္း ကစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါး အစရွိသည္မ်ားကို ေစ်းကြက္မတင္မီႏွင့္ ေစ်းကြက္တင္ၿပီးေနာက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏွီးႏြယ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပ႒ာန္းထားေသာ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္မကိုက္ညီေသာ ေဆးဝါး၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ က်န္းမာေရးစံႏႈန္းႏွင့္ညီၫြတ္ေအာင္အသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ဗဟိုႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီလမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္စစ္ေဆးၿပီး ေတြ႕ရွိပါက သတိေပးျခင္း၊ ပိတ္သိမ္းေစျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္း စသည့္ အဆင့္ဆင့္အေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အမႈန္၊ အနည္အႏွစ္မ်ားပါ၀င္ေသာ လ-၁၀ အမွတ္တံဆိပ္ ေသာက္ေရသန္႕ကို ေစ်းကြက္အတြင္းမွ ျပန္လည္သိမ္းယူခဲ့ၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား စိစစ္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ လ-၁၀ ေသာက္ေရသန္႔ကိစၥကို မည္ကဲ့သို႔တိတိက်က်အေရးယူမည္နည္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ အစားအေသာက္ သစ္သီး၀လံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေအာင္မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းေက်ာင္းေပးမည္နည္းဟု ေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက ေရသန္႔စက္ရံုမွာ ေနျပည္ေတာ္ရံုးခ်ဳပ္ မွခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေသာ စက္ရံုျဖစ္ၿပီး စံခ်ိန္မီထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး ပထမအႀကိမ္ျဖင့္ ခံ၀န္ကတိလက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ထပ္မံျဖစ္ပြားပါက ျပင္းထန္းစြာ သတိေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစား အေသာက္မ်ားအား ပိုးသတ္ေဆးေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားပါ၀င္ပါက စားသံုးသူဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၄)    ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွ ေမးျမန္းေသာ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမၿပိဳႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို  သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာ ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က ဘူမိေဗဒပညာရွင္အဖြဲ႕မွ အၾကံျပဳခဲ့သည့္အတိုင္း ထပ္မံျဖစ္ေပၚရန္အလားအလာရွိပါ၍ ေျမစာပံုမ်ားအား ရွင္းလင္း ျခင္းမျပဳရန္၊ ေက်ာက္တံုးမ်ားအားခြဲျခမ္းျခင္းမျပဳရန္ အၾကံျပဳခဲ့ၿပီး ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေစေရး သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေျမထိန္းနံရံမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း  အၾကံျပဳခဲ့ပါသျဖင့္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔  ရန္ပံုေငြတင္ျပေတာင္းခံၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိပါက ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ယခု မိုးမေရာက္မီအခ်ိန္အတြင္း စီမံခ်က္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက ယခုကာလမွာ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းေနေသာကာလျဖစ္ၿပီး မိုးရာသီမေရာက္ခင္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၅)    ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွ ေမးျမန္းေသာ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္အ၀င္ လမ္းေဘးမီးတိုင္မ်ား ပ်က္စီးခ်ိဳ႕ယြင္းေနမႈကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာ ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က လမ္းေဘးမီးတိုင္(၁၀)တိုင္ကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္မီးတိုင္မ်ားအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ ရန္ပံုေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၆)     ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ()မွ ေမးျမန္းေသာ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္၀င္းစိန္-၀ယ္ကူး-ေတာ္ပြန္လမ္းေပၚရွိ တံတား အမွတ္(၄)အား အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္  က ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရန္ပံုေငြတင္ျပေတာင္းခံၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(ခ)    “မြန္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ’’ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေသာ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)တို႔မွေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ဦးခင္ေမာင္ႀကီး၊ ျပည္နယ္တရား လႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊

(ဂ)     “ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာ ’’ အား ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒မွတင္ျပျခင္း၊ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ တြင္ (၁၄.၂.၂၀၂၀)ရက္ (ေသာၾကာေန႔) တြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊

(ဃ)    “ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာ’’ အား ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏  အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒မွတင္ျပျခင္း၊ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၁၄.၂.၂၀၂၀)ရက္ (ေသာၾကာေန႔) တြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊

(င)     “ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္အစားထိုးဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္အတည္ျပဳျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို မြန္းလြဲ(၁၂း၄၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(သတၱမေန႔) က်င္းပမည့္ရက္ကို (၁၇.၂.၂၀၂၀)ရက္ (တနလၤာေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။