5142

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (သတၱမေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(သတၱမေန႔)ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၁)ဦး
အနက္ (၂၉ )ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၃)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ယေန႔တာကာလ အထိေဆာင္ရြက္ၿပီးႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ဆဲေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိ လိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္ က မိမိတို႔ အစိုးရသက္တမ္းသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အတြက္ ထိုကာလမွ စတင္၍ ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အပိုင္း(၃)ပိုင္းရွိပါေၾကာင္း၊ ပထမအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြ၊  ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြႏွင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေဒသႏၲရဥပေဒၾကမ္း၊ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္  ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းတို႔အား လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယအေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ရင္းႏွီး ႁမွပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွခြင့္ျပဳထားေသာ US ေဒၚလာ (၅)သန္းေအာက္ ရင္းႏွီးႁမွပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း မ်ားကိုလည္းလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လိုအပ္ပါက ျပန္လည္ေပးပို႔ သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တတိယအေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ဒါမ်ားေခၚယူစိစစ္ၿပီး အစိုးရ၏ေျမပိုင္ဆိုင္မႈရွိသည့္အတြက္ MSDP ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ က်ိဳက္ထီး႐ိုးဇုန္စီမံကိန္း၊ အုန္းေမႊးစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ၾကံစီမံကိန္းႏွင့္ ကုလားကုတ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းစသည္အေသးစိတ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ဆက္လက္ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)     ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ကမ္းနားလမ္းရွိ ရာမညဆိပ္ခံတံတားအား အႀကီးစားျပင္ဆင္မြမ္းမံၿပီး ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းထားသည့္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က စာခ်ဳပ္ပါေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေဆာင္ရြက္ထားမႈအေနျဖင့္ ဆိပ္ခံတံတား ေအာက္ေနရာတြင္ တစ္ထပ္ခြဲပါ ေပ၁၂၀တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး၍ ေဒသခံလူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းပိုမိုရရွိေစေသာ စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ ထားရွိျခင္း၊ အပန္းေျဖဆိပ္ခံတံတားကို ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာတြင္ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားၿပီး အရိပ္ရအပင္မ်ား၊ ပန္းအလွပင္မ်ားထားရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးကစားကြင္း၊ ပန္းျခံငယ္တခ်ဳိ႕ႏွင့္ အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္းထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ ထားျခင္း၊ ကားမ်ားရပ္နားရန္ ကားပါကင္စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲျပင္ဆင္ျခင္း၊ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ အသစ္ေဆာက္လုပ္ ျခင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူသည္ထုတ္ျပန္ထားၿပီးေသာ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအလိုက္ လိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားအလို႔ငွာ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေသာၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္ျခင္း မရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမရွိေစရန္ ႀကီးၾကပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ စာခ်ဳပ္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဖာက္ဖ်က္ပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ရာႏႈန္းျပည့္တည္ေဆာက္ ၿပီးမွ သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔သို႔ လႊဲေျပာင္းရမည္ဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္ပါသတ္မွတ္ ခ်က္အရ အပန္းေျဖဆိပ္ခံတံတားတည္ေဆာက္ျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းျခင္းသည္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္အတြက္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးပါရန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ မပါသည့္ Cargo အေဆာက္အဦအား မည္သူက တာ၀န္ယူေျဖရွင္းမည္ကို သိရွိလို ေၾကာင္းေမးျမန္းရာ အပန္းေျဖဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ စိစစ္ဆဲ၊ သံုးသပ္ဆဲကာလျဖစ္သည့္အတြက္ ရပ္ဆိုင္းထားရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ Cargo Beer Gardan ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး (၁၀)ရက္အတြင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကား သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)    ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ေမးျမန္း ေသာေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမ၏ျပင္ပရွိေျမမ်ားကို အိမ္ရာ ကြက္႐ိုက္ၿပီး ေရာင္းစားေနသူမ်ားအား မည္သို႔မည္ပံုအေရးယူေပးမည္ကို သိရွိ လိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌး က ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္မ်ဳိးေအာင္ရပ္ကြက္ရွိ ေျမကြက္လပ္ေရာင္းစားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး(၃)ဦးတို႔သည္  ၿမိဳ႕သိမ္းေျမျပင္ပေျမမ်ားကို အကြက္႐ိုက္ေရာင္းစားျခင္း မဟုတ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕မွ တရား၀င္ လန(၃၉)ခြင့္ျပဳခ်ထားေသာေျမမ်ားအေပၚ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕ေျမကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးျခင္းသာျဖစ္ၿပီးအေရးယူေဆာင္ရြက္၍မရပါေၾကာင္း၊ ေဒါက္တာ သန္းထြန္းေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဌာနမွဦးေဆာင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေျမစာရင္းႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေရာင္းစားေနသည္ကိုေတြ႕ရ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး(၃)ဦးႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴးကို မည္သို႔အေရးယူေပးမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္းေမးျမန္းရာ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားမွ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိသည္ဟု တိက်ခိုင္မာေသာ သက္ေသအေထာက္အထား တင္ျပေပးရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)    မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့ မွ ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာအားတင္ျပျခင္း၊ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး လိုသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၁၇.၂.၂၀၂၀)ရက္ (တနလၤာေန႔) တြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊

(ဃ) မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ’’ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္း ထားသည့္ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵ နယ္အမွတ(၁)၊ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္(၁)တို႔မွေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္ မွရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ မွ ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို နံနက္(၁၁း၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(အ႒မေန႔) က်င္းပမည့္ရက္ကို (၁၈.၂.၂၀၂၀)ရက္ (အဂၤါေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။