5164

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (အ႒မေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(အ႒မေန႔)ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၁)ဦး
အနက္ ( ၂၆ )ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၃)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ယ္ကူး-ေတာ္ေပါင္း-ထန္းပင္ကုန္း လမ္းေပၚရွိ တံတားအမွတ္(၁)ႏွင့္ တံတားအမွတ္(၂)အား ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိသိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ ေရး၀န္ႀကီးဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က ၀ယ္ကူး- ေတာ္ေပါင္း- ထန္းပင္ကုန္းလမ္းေပၚရွိ တံတား အမွတ္ (၁)ႏွင့္ တံတားအမွတ္ (၂)တို႔အား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တင္ျပေတာင္းခံၿပီးရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တင္ျပခဲ့သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအရ ယခုခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ တံတားျဖစ္သည့္ အတြက္ တြက္ခ်က္တင္ျပေတာင္းခံၿပီး အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)     ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ေမးျမန္းေသာ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့ပရံေက်းရြာရွိ မိဘမွခြဲေ၀ေပးခဲ့ေသာေျမယာကိစၥ၊ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌး ကယင္းေျမယာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႔မွ (၃)ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ၫွိႏႈိင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရရွိပါ သျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္သာ လမ္းၫႊန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း  လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားတြင္ နယ္ေျမခံျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားဖိတ္ၾကားမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိဟု ကိုယ္စားလွယ္မွတင္ျပျခင္း အေပၚ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပစာ(၁၀)ေစာင္သာရရွိခဲ့ၿပီး  အဆိုပါ တင္ျပစာမ်ားအေပၚ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အၿပီးျပတ္ေဆာင္ရြက္ ထားရွိၿပီးျဖစ္ပါ သျဖင့္   သိမ္းဆည္းခံေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္မံစစ္ေဆးရန္မရွိသည့္အတြက္ ဖိတ္ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္စိစစ္ရန္ရွိပါက ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ (၁၉-၁၀-၂၀၁၉) ရက္ေန႔၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဟသၤာခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဖိတ္ၾကားေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကိုသာ တာ၀န္ယူဖိတ္ၾကားေပးရန္ ၫွိႏႈိင္းခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္း အေနျဖင့္ ေျမေနရာမ်ားအား တိတိက်က်တိုင္းတာေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိသည့္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား အစိုးရအဖြဲ႕မွအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းရာ ေျမကြက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၫွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္၍ မရသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာတရားရံုးသြားရန္မွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွန္ကန္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးအား အေရးယူရန္တိက်ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပေပးရန္လို ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၃)    ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ား အတြင္း မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေမာ္လျမဳိင္ၿမဳိ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ားရွိ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဲကုန္းကုန္စိမ္းေစ်းႏွင့္ ကမ္းနားလမ္း ရွိငါးေစ်း၊ ေစ်းႀကိဳ(ကညန)အဝိုင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စာရင္းစစ္အတည္ျပဳ ထားၿပီးေသာ အေသးစိတ္တြက္ခ်က္မႈမ်ားစာရင္းကို သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က မြန္ျပည္နယ္တြင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ ႏွစ္စဥ္ေဒသႏၲရဥပေဒၾကမ္း၊ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း၊ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာ ေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းတို႔ျဖင့္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စစ္ေဆးမႈခံယူကာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာကိုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား သိရွိလိုပါက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးရံုးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ရံုး တြင္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္အေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေသးစိတ္တြက္ခ်က္မႈစာရင္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ အျမန္ဆံုးေပးပို႔ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိ ေမးျမန္းရာ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ စာျဖင့္တင္ျပပါက cabinet မွ ဆံုးျဖတ္ရယူၿပီး ေပးပို႕သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

 

(ခ)    ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ တင္သြင္းေသာ “က်ားေဖာင္ငါးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လူကုန္ကူးခံရမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားမရွိေစေရးႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း မ်ား စနစ္တက်ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္ ”တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျခင္း၊

(ဂ)     မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာ’’ အား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊

(ဃ)    မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာ’’ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထား သည့္ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊  သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ(၁)၊ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊  သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ တို႔မွေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ အစီရင္ခံစာအေပၚ ေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးခ်စ္တင္ မွ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာ ျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို နံနက္(၁၂း၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(န၀မေန႔) က်င္းပမည့္ရက္ကို (၁၉.၂.၂၀၂၀)ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။