5186

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (နဝမေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္)

၁။       ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(နဝမေန႔)ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၁)ဦး
အနက္ (၂၉ )ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၃)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိေတာင္သူလယ္သမားတို႔အတြက္ အေျခခံရည္ၫႊန္းစပါးေစ်းနႈန္းႏွင့္အထက္ ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သို႔စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက မြန္ျပည္နယ္ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားႁမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္ စပါးအေျခခံရည္ၫႊန္း ေစ်းႏႈန္း ေအာက္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ပါက ေတာင္သူမ်ားထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေစေရး၊ ျမန္ဆန္စြာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္စပါးဆန္ ၀ယ္ယူေရး ႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းမႈအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားႁမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕သို႔ တိုက္႐ိုက္သတင္းေပးေျဖရွင္းမႈျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အေျခခံရည္ၫႊန္းေစ်းပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ၀ယ္ယူေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ေႏြစပါး၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား ေရးဆြဲထားၿပီး လယ္ယာစီမံခန္႔ခြဲေရး ထုတ္ကုန္အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပထားရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မ်ဳိးေကာင္းစပါးရရွိေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္တြင္ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ မ်ဳိးစိတ္ ထုတ္လုပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အက်ဳိးေဆာင္ေတာင္သူမ်ားစေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔မ်ား စနစ္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြရရွိေရး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္အပိုင္း စနစ္တက်ျပင္ဆင္ ေပးရန္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္၀ယ္ယူႏိုင္ေရး တိုက္တြန္းကူညီေပးရန္ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ ဆန္စပါးအေနအထားေပၚမူတည္၍လ်ာထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ထပ္ဆင့္ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ဥပေဒအရဖြဲ႔စည္း ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမွ အခ်ိန္သင့္၊ အခါသင့္လုပ္ေဆာင္ေရး တိုက္တြန္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ထပ္မံေမးျမန္းရာ အစိုးရအဖြဲ႔မွတိုက္တြန္းေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၂)     ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ေမးျမန္းေသာ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၀န္ထမ္းအိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေသာ ရာမညေမတၱာကုမၸဏီမွ အလုပ္သမားခေပးေခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက မြန္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၁/၂၀၁၄)ျဖင့္ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ၫွိနႈိင္းေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္အက်ံဳးမ၀င္ေသာ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ၿပီး ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းၫွိနႈိင္းေပးမႈမျပဳရဟုေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊  ကုမၸဏီ၏၀န္ထမ္း မဟုတ္ဘဲ ကန္ထ႐ိုက္တာျဖစ္သည့္အတြက္ အလုပ္သမားဥပေဒအရ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္၍ မရပါေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီအမ်ားစု(၂၀၁၇)သည္ ကုမၸဏီမ်ားဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေပးျခင္း၊ အျခား ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာမွတ္ပံုတင္ေပးျခင္း၊ကုမၸဏီမ်ား၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ကိုသာထိန္းေက်ာင္း ေပးျခင္း၊ ထိုသို႔ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ ကုမၸဏီဥပေဒကိုမလိုက္နာျခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ မ်ားျဖင့္ ကုမၸဏီႏွင့္ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ကိုသာ ခ်မွတ္သည့္ဒဏ္ေၾကးအမ်ားစုသာ ပါ၀င္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္သာ ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားၾကား ျပႆနာကိုမည္သို႔ကူညီေျဖရွင္းေပးမည္ကို သိလိုေၾကာင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမွ ယခုျပႆနာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ မည္သို႔ထိန္းေက်ာင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိလို ေၾကာင္းေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက တရားရံုးတြင္တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္အရ ေျဖရွင္းရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)    ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ေမးျမန္းေသာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႕ခြဲေရးေကာ္မတီမွ (၃၈၅.၄၃)ဧက၊ မိသားစုတပိုင္တႏိုင္(၂၈၄.၄၈)ဧက တို႔အား ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား  စာရင္းတြင္ (၂၃၄၇၂.၉၀၆)ဧကက်န္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား ေလွ်ာက္ထား မႈတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ မည္သည့္ပုဂိၢဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကန္႕သတ္ ခြင့္ျပဳမႈမရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေဒသအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးထိခိုက္မႈ မရွိေစဘဲ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈတည္တံ့ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္မႈကို လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ အသံုး၀င္မႈ၊ အသံုးခ်မႈရွိ၊ မရွိအား လႊတ္ေတာ္တြင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး ႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီမွ ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ အစိုးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ပါ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက ေျမျပင္တြင္အမွန္တကယ္အသံုးခ်မႈရွိ၊ မရွိသံုးသပ္သည့္အခါ အစိုးရ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)    “မြန္ျပည္နယ္စာၾကည့္တိုက္မ်ားဥပေဒၾကမ္း’’ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရန္ အမည္စာရင္းတင္သြင္း ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ ဥပေဒပါပုဒ္မ ၃၅ အားျပင္ဆင္ေပးရန္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ယင္းဥပေဒအား ဥပေဒပါပုဒ္မ ၃၅ ျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္အတူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊

(ဂ)     “မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏     ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာ’’ အား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွမွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို နံနက္(၁၁း၂၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ေဆာင္ရြက္ခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပျခင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။