5179

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ေဆာင္ရြက္ခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွင္၊ မိမိအေနျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းေဆာင္ရြက္ခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို တင္ျပပါမယ္ရွင္။

ည္း အစအေ၀း(ပထမေန႔)တြင္ ကတိသစၥာမျပဳရေသးေသာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦးမွ ကတိသစၥာျပဳျခင္းႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳလႊာေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ေမးခြန္း(၆)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးမွ “က်ားေဖာင္/ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လူကုန္ကူးခံရမႈ/ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားမရွိေစေရးႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ာစနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံ ေဆာင္ရြက္သြားရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို’’ တင္သြင္းျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရး ႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆)လပတ္အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(ဒုတိယေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၆)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၉၂၀၂၀ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဆိုင္ရာ လ်ာထားခ်က္အား တင္သြင္းျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္စာၾကည့္တိုက္မ်ားဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳ ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ သံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္း၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ အစားထိုးဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊   မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္စိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ အစားထိုးဖြဲ႕စည္း ေရးကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(တတိယေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၆)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အစည္းအေ၀း(ပထမေန႔)က တင္သြင္းခဲ့ေသာ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးမွ “က်ားေဖာင္/ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လူကုန္ကူး ခံရမႈ/ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားမရွိေစေရးႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ာစနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို’’  ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊   မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္အစားထိုးဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၆)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အစည္းအေ၀း(ပထမေန႔)က တင္ျပခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆)လပတ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊   မြန္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(ပဥၥမေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၆)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အစည္းအေ၀း(ဒုတိယေန႔)က တင္သြင္းခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၉၂၀၂၀ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဆိုင္ရာ လ်ာထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ  အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္အစားထိုးျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(ဆ႒မေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၆)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)က တင္ျပခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊   မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္အစားထိုးဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(သတၱမေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၃)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔)က တင္ျပခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္စိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(အ႒မေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၃)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ “က်ားေဖာင္/ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းခြင္ မ်ားအတြင္း ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လူကုန္ကူးခံရမႈ/ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားမရွိေစေရးႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ာစနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို ’’   အတည္ျပဳျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊   မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါတယ္။

ယေန႔ အစည္းအေ၀း(န၀မေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၃)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အစည္းအေဝး(ဒုတိယေန႔)က တင္သြင္းခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္စာၾကည့္တိုက္မ်ားဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာအား  မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္းစုစုေပါင္း(၄၅)ခု ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္အတည္ျပဳျခင္း၊ လ်ာထားခ်က္တစ္ရပ္အတည္ျပဳျခင္း၊  အဆို(၁)ခု အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေရးရာေကာ္မတီမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာ(၄)ရပ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေရးရာေကာ္မတီ (၄)ခုအစားထိုးဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ေရးရာေကာ္မတီ(၁)ခု သက္တမ္းတိုးျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္ ရွင္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွင္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္ အစည္းေဝး (ပထမေန႔)တြင္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ PPTT ေက်ာင္းဆင္းဆရာ/ ဆရာမမ်ား ခန္႕အပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းရာတြင္ “ ကရင္ေတာ ’’ ဟူသည့္စကားလံုးကို မေတာ္တဆမွားယြင္းစြာသံုးနႈန္းခဲ့မိပါသျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒအပိုဒ္ ၁၀၅ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ အပိုဒ္ခြဲ (ဃ)တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိ ေသာ  “ မဆီေလ်ာ္ေသာအသံုးအနႈန္း ’’ ျဖစ္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အညီ မွတ္တမ္း တင္ျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ႏွင့္ ယင္းစကားလံုးအစား “ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာကရင္တိုင္းရင္းသားေက်းရြာ ’’  ဟု  အစားထိုးမွတ္တမ္းတင္ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါရန္ ေမးခြန္းရွင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းေဝးမွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ “ ကရင္ေတာ ’’ ဟူသည့္စကားလံုးအစား “ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသားေက်းရြာ’’ ဟုျပင္ဆင္သံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔အသိေပးအပ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွင္ ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းေဝး (ပဥၥမေန႔)တြင္ ေမာ္လျမဳိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္ မွ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းတင္ဒါကိစၥမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈမူဝါဒ၊ အစီအမံမ်ားကိုသိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးခြန္းေမးျမန္း ရာတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၏ ကနဦးေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒ ၁၀၅ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(ည)ပါ ျပဌာန္းခ်က္တို႔အရ မကိုက္ညီသည့္အတြက္ အဆိုပါ ကနဦး ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္း(လံုးေကာက္)မွ ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္မင္းေအာင္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ(၁၃) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသံဖိုင္တြင္ပါရွိေသာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွနားေထာင္ၿပီး နည္းဥပေဒ ၁၀၅ပါ စညး္ကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးအပ္ပါတယ္။ ၎အျပင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမသိဂႌေမာ္ ေမးခဲ့သည့္ေမးခြန္းကို စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌး ေျဖဆိုသြားသည့္ေနရာမွာ ေဒၚျမသိဂႌေမာ္အား ေနာင္တြင္ ဒီလိုေမးခြန္းမ်ိဳးမျဖစ္ေပၚလာေစရန္ သတိေပးသည္ဟူေသာ စကားလံုးကိုလည္း ကၽြန္မအေနနဲ႔လံုးေကာက္မွ ပယ္ဖ်က္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးအပ္ပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းေဝးသို႔ တက္ေရာက္ေလ့လာသူ စုစုေပါင္း (၁၁၂) ဦးရွိပါတယ္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွင္၊ ကၽြန္မတို႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဟာဆိုလို႔ရွိရင္ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို မြန္ျပည္နယ္ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈေပၚမူတည္ၿပီးမွ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀သံုးစြဲသည့္အခ်ိန္မွာ အတည္ ျပဳေပးရမယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔တစ္ႏွစ္ကို (၄)ႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းက်င္းပပါတယ္။ ဒီကေန႔ဟာဆိုလို႔ရွိရင္လည္း (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္၊ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြလ်ာထားခ်က္ တင္သြင္း သည့္အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ျဖည့္စြက္လ်ာထားခ်က္အတည္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း က်င္းပပါတယ္။ က်င္းပသည့္အခါမွာ ေမးခြန္းေတြကို ကၽြန္မတို႔ ဇန္နဝါရီ(၂၀)ရက္ေန႔မွာ အၿပီးသတ္ယူပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ(၂၄)ရက္ေန႔မွာ ကၽြန္မတို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုေပးပို႔ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ပံုမွန္က တစ္ေန႔ကို ေမးခြန္း(၆)ခုထည့္ရင္ အစည္းအေ၀း(၈)ရက္နဲ႔ ၿပီးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေျဖၾကားမည္ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကိုလိုက္ၿပီးေတာ့မွ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္လို႔ ကၽြန္မတို႔အခုလိုမ်ိဳး အစည္းအေ၀း(၉)ရက္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ကၽြန္မ လႊတ္ေတာ္ကို အသိေပးပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဟာဆိုလို႔ရွိရင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ဒီဥပေဒက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအမွတ္ – ၂၂ ကေန ဆင္းသက္လာတာပါ။ ဒီဥပေဒရယ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြသည္ လႊတ္ေတာ္၏တာ၀န္ႀကီး (၃)ရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အစိုးရကိုထိန္းေက်ာင္းျခင္းဆိုေသာ (Oversight)  လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔အသံကိုနားေထာင္ျခင္းဆိုေသာ အႀကီးစားတာ၀န္ႀကီး(၃)ရပ္ကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီ ေလးစားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနေသာလႊတ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းေတြမွာ ျပည္သူအတြက္လိုအပ္ခ်က္၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေမးခြန္းေတြေမးပါတယ္။ ေမးခြန္းေတြေမးသည့္ေနရာမွာ ဆႏၵ၊ ေဒါသ၊ ဘယ၊ ေမာဟဆိုေသာ အဂတိကင္းစင္းျခင္းမွ ကၽြန္မတို႔ေမးခြန္းေတြေမးပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြသည္ ေျမျပင္ကိုၾကည့္ၿပီးမွ ေျမျပင္ရဲ႕အဂတိထင္ဟပ္ေစေသာေမးခြန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းပါတယ္။ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း အစည္းအေ၀းမစခင္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ကို (၂)ပတ္ေလာက္ႀကိဳၿပီး ေပးပို႔ပါတယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္မတို႔လႊတ္ေတာ္ဟာ သိကၡာရွိေသာ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေနေသာ မြန္ျပည္နယ္ရဲ႕လႊတ္ေတာ္လို႔ ကၽြန္မသိကၡာရွိရွိနဲ႔ရပ္တည္ခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔က ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ (၅)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရပါတယ္။ ကၽြန္မခဏခဏေျပာပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္္ဆိုကတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲရယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရယ္ကပ္လ်က္ပါလာပါတယ္။  မၾကာခင္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကၽြန္မတို႔လည္း ဒုတိယအႀကိမ္တာ၀န္ ကၿပီးစီးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔(၁၁)လ က်န္ပါေသးတယ္။ ကၽြန္မတို႔ အေျခခံဥေဒပုဒ္မ ၁၁(က) (ခ) အရ  ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာဆိုၿပီး (၃)ရပ္ရွိတဲ့ေနရာမွာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ ျခင္းမျပဳဘဲနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းတယ္၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဟာဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ေစာေစာက ကၽြန္မ ေျပာခဲ့သလိုပဲ တာ၀န္ႀကီး(၃)ရပ္ကို ကၽြန္မတို႔ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ အဲ့လိုေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းကို လံုး၀၀င္မစြက္ဖက္ဘူး၊ တရားစီရင္ေရးအပိုင္းကိုလည္း ၀င္မစြက္ဖက္ဘဲ ကၽြန္မတို႔ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္တယ္။ ေမးခြန္းေတြေမးတယ္၊ အဆိုေတြတင္သြင္းတယ္၊ အစီရင္ခံစာေတြ တင္သြင္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္မတို႔ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသည္ မၾကာခင္ၿပီးဆံုးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔အက်ိဳး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအက်ိဳးကို အဂတိတရားကင္းရွင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ရင္းနဲ႕ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ကၽြန္မတို႔အေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္ေတြပါတယ္၊ ၀န္ႀကီးေတြပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို ကၽြန္မတို႔ေလးစားစြာ ေပါင္းစပ္ၫွိနႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။