5652

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (စတုတၳေန႔)
ကို (၂၈.၈.၂၀၂၀)ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ (၃၁)ဦးအနက္ (၂၈)ဦးတက္ေရာက္ပါသည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၂၈)ဦး တက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္း (၅) ခု ေမးျမန္းျခင္း
ႏွင့္ေျဖၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ စီမံကိန္းဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ ေဒသႏၲရဆိ္ုင္ရာစီမံကိန္းဥပေဒ(မူၾကမ္း) တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒မွသံုးသပ္ ခ်က္အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္း၊ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားသည္ ယေန႔ရံုးခ်ိန္အတြင္း မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ၀န္ထမ္းအႀကီးအမွဴးထံတြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊စီမံကိန္းႏင့္ဘ႑ာေရး
၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊မြန္ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒
ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့မွ သံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြး လိုသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယေန႔ရံုးခ်ိန္အတြင္း မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ၀န္ထမ္းအႀကီးအမွဴးထံတြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊ အစည္းအေ၀း (ဒုတိယေန႔)ကတင္သြင္းခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ၏လုုုုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္
ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္
အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္တို႔မွအၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း၊

ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္မွ  ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း၊အစီရင္ခံစာတင္သြင္းေသာမြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္
ေရး၊ ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒
ဦးေအာင္ေက်ာ္သူမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၅၊ ပုဒ္မခြဲ
(စ)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၊ ပုဒ္မခြဲ
(စ)တို႔အရ အစီရင္ခံစာကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္၊ ၀န္ႀကီး၏ေဆြးေႏြးအၾကံ
ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္နယ္လြႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းတို႔္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)
တြင္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေမးခြန္း(၅)ခုေမးျမန္း
ေျဖၾကားျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း(၂)ခု တင္သြင္းျခင္း၊ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးအစည္းအေ၀းတြင္ဖိတ္ၾကား၍တက္ေရာက္သူ(၇)ဦး
တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (စတုတၳေန႔)ကိုမြန္းလြဲ(၁၂း၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ပဥၥမေန႔)ကို (၃၁.၈.၂၀၂၀)ရက္ (တနလၤာေန႔) နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။