အမည္           –         ဦးထြန္းေဌး

တာ၀န္           –         ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၀န္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕)

မဲဆႏၵနယ္       –         သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)

ပါတီ              –         အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ